Jeśli spędzisz za dużo czasu na rozgrzewkę - przegapisz wyścig. Jeśli nie poświęcisz w ogóle czasu na rozgrzewkę - możesz nie dotrwać do końca wyścigu.


jeśli-spędzisz-za-żo-czasu-na-rozgrzewkę-przegapisz-wyścig-jeśli-nie-poświęcisz-w-ogó-czasu-na-rozgrzewkę-możesz-nie-dotrwać-do
grand heidrichjeślispędziszzadużoczasunarozgrzewkęprzegapiszwyścigniepoświęciszogólemożeszdotrwaćdokońcawyścigujeśli spędziszspędzisz zaza dużodużo czasuczasu nana rozgrzewkęrozgrzewkęprzegapiszprzegapisz wyścigjeśli nienie poświęciszpoświęcisz ww ogóleogóle czasuczasu nana rozgrzewkęrozgrzewkęmożeszmożesz nienie dotrwaćdotrwać dodo końcajeśli spędzisz zaspędzisz za dużoza dużo czasudużo czasu naczasu na rozgrzewkęna rozgrzewkęprzegapisz wyścigjeśli nie poświęcisznie poświęcisz wpoświęcisz w ogólew ogóle czasuogóle czasu naczasu na rozgrzewkęna rozgrzewkęmożesz niemożesz nie dotrwaćnie dotrwać dodotrwać do końca

Stwierdzono, że demokracja jest najgorszą formą rządu, jeśli nie liczyć wszystkich innych form, których próbowano od czasu do czasu.Jeśli nie będziemy umieli od czasu do czasu dla zabawy śmiać się z samych siebie, ryzykujemy, że śmiać się będą z nas inniJest bardzo wielu ludzi, którzy tak dużo czasu spędzają pilnując swego zdrowia, że nie starcza im już czasu na cieszenie się życiem.Nakaz czasu: przerwać wyścig urojeń!Jeśli Bóg jest miłością znaczy to, że kochać to dzielić się swoim Bo­giem... a jeśli jeśli ateistą? Co chcesz dzielić? Możesz i w nic nie wie­rzysz ale po­kochać możesz - Możesz od­na­leźć Boga.Kiedy mówimy o potrzebie organizacji czasu często wyszukujemy dodatkowego czasu, który moglibyśmy spożytkować dla korzyści, nie zauważając czasu, który trwonimy na zadania nie mające wielkiego znaczenia dla naszej przyszłości.