Jeśli spad­niesz na ko­goś, nie wys­tar­czy po­wie­dzieć, że nie chciałeś. W końcu ten ktoś też wca­le nie chciał, żebyś na niego spadał.


jeśli-spad­niesz-na ko­goś-nie wys­tar­czy-po­wie­dzieć-że nie chciałeś-w końcu-ten-ktoś-też-wca­-nie chciał-żebyś-na niego
alan alexander milnejeślispad­nieszna ko­gośnie wys­tar­czypo­wie­dziećże nie chciałeśw końcutenktośteżwca­lenie chciałżebyśna niegospadałjeśli spad­nieszspad­niesz na ko­gośnie wys­tar­czy po­wie­dziećw końcu tenten ktośktoś teżteż wca­lewca­le nie chciałżebyś na niegona niego spadałjeśli spad­niesz na ko­gośw końcu ten ktośten ktoś teżktoś też wca­leteż wca­le nie chciałżebyś na niego spadałw końcu ten ktoś teżten ktoś też wca­lektoś też wca­le nie chciałw końcu ten ktoś też wca­leten ktoś też wca­le nie chciał

Jeśli nap­rawdę cze­goś prag­niesz, mu­sisz o to wal­czyć całym sobą. Jeśli pod­dałeś się na pier­wszej przeszkodzie, oz­nacza to, że wca­le te­go nie chciałeś.Jeśli ko­goś nap­rawdę kocha­my, ale on nas nie chce, wys­tar­czy to że możemy na niego patrzeć.Wys­tar­czy ten je­den mały znak, a będziemy wie­dzieć, że jest dobrze.Nie wys­tar­czy dużo wie­dzieć, żeby być mądrym.Człowiek łat­wo ule­ga złudze­niu, że to świat ob­ra­ca się wokół niego, ale wys­tar­czy spoj­rzeć w niebo, żeby zro­zumieć, że wca­le tak nie jest.To że upa­dam, wca­le nie oz­nacza że muszę się podnieść. To że sta­ram się leczyć ra­ny, ca­le nie oz­nacza że się zagoją. Dzi­siaj jes­teś, jut­ro cię nie ma. Co się dzieję kiedy, ro­bisz coś od nie­chce­nia? To że ktoś jest przy mnie, wca­le nie oz­nacza że osuszy mo­je łzy. Nie jest prawdą, że jeśli cze­goś prag­niesz, to będziesz to miał.