Jeśli to, kim jestem, zależy od tego, co mam, to kim będę, jeśli stracę wszystko?


jeśli-to-kim-jestem-zależy-od-tego-co-mam-to-kim-będę-śli-stracę-wszystko
anonimjeślitokimjestemzależyodtegocomamtobędęjeślistracęwszystkokim jestemzależy odod tegoco mamkim będęjeśli stracęstracę wszystkozależy od tegojeśli stracę wszystko

Zrzu­ciłam skórę i połknęłam w całości. Do­syć mam uda­wania ko­goś, kim nie jestem. Al­bo bie­rzesz mnie w pa­kiecie ta­kim, jaką jestem. Al­bo nie bierz mnie wcale.. -kszyszunia
zrzu­łam-skórę-i połknęłam-w całoś-do­syć-mam-uda­wania-ko­goś-kim-nie jestem-al­bo-bie­rzesz-mnie-w pa­kiecie-­kim-jaką
Jeśli zastanowię się nad sobą w odniesieniu do wszechświata, to kim ja jestem...? -Ludwig van Beethoven
jeśli-zastanowię-ę-nad-sobą-w-odniesieniu-do-wszechświata-to-kim-ja-jestem
jeśli znasz mo­je imię, nie oz­nacza to wca­le, że wiesz kim jestem. -thrillofit
śli-znasz-mo­-imię-nie oz­nacza-to wca­-że-wiesz-kim-jestem
Rodzisz się ta­kim ja­kim jes­teś, to życie Cię zmienia, jeśli ulegasz. -opuszczona
rodzisz ę-­kim-ja­kim-jes­teś-to życie-cię-zmienia-śli-ulegasz
To, co chcesz narodzić, zależy także od tego, z kim spałeś. -Jan Cybis
to-co-chcesz-narodzić-zależy-także-od-tego-z-kim-spałeś