Jeśli trzeba, żeby człowiek dotarł do kresu, żeby jego rozum omdlał, żeby Bóg umarł, słowa, ich najbardziej niezdrowe gry, nie mogą wystarczyć.


jeśli-trzeba-żeby-człowiek-dotarł-do-kresu-żeby-jego-rozum-omdlał-żeby-bóg-umarł-słowa-ich-najbardziej-niezdrowe-gry-nie-mogą-wystarczyć
georges bataillejeślitrzebażebyczłowiekdotarłdokresujegorozumomdlałbógumarłsłowaichnajbardziejniezdrowegryniemogąwystarczyćjeśli trzebażeby człowiekczłowiek dotarłdotarł dodo kresużeby jegojego rozumrozum omdlałżeby bógbóg umarłich najbardziejnajbardziej niezdroweniezdrowe grynie mogąmogą wystarczyćżeby człowiek dotarłczłowiek dotarł dodotarł do kresużeby jego rozumjego rozum omdlałżeby bóg umarłich najbardziej niezdrowenajbardziej niezdrowe grynie mogą wystarczyćżeby człowiek dotarł doczłowiek dotarł do kresużeby jego rozum omdlałich najbardziej niezdrowe gryżeby człowiek dotarł do kresu

Nie ta­kie ważne, żeby człowiek dużo wie­dział, ale żeby dob­rze wie­dział, nie żeby umiał na pa­mięć, a żeby ro­zumiał, nie żeby go wszys­tko troszkę ob­chodziło, a żeby go coś nap­rawdę zajmowało.Żeby być roz­gry­wającym trze­ba umieć myśleć za całą drużynę. * Słowa mo­jego trenera.Żeby stosunek między mężczyzną a kobietą był rzeczywiście interesujący, trzeba, żeby łączyła ich rozkosz, pamięć lub pożądanie.Nie dość kobietę wziąć - trzeba by jej także dać - i trzeba, żeby to czuła. Trzeba żeby się czuła nie tylko własnością, ale i właścicielką. Dusza za duszę.Od­krył, że słowa mogą za­bijać. Mogą od­mieniać rzeczy­wis­tość, są więc zbyt niebez­pie­czne, żeby po­wie­rzać je człowieko­wi kochające­mu na­de wszys­tko właśnie słowa.Chrystus umarł za twoje grzechy. Postaraj się, żeby jego śmierć nie poszła na marne.