Jeśli trzymasz miłość zbyt słabo, odleci: jeśli ją ściśniesz za mocno, umrze. Oto jedna z zagadek.


jeśli-trzymasz-miłość-zbyt-słabo-odleci-śli-ją-śśniesz-za-mocno-umrze-oto-jedna-z-zagadek
tom halljeślitrzymaszmiłośćzbytsłaboodlecijeśliściśnieszzamocnoumrzeotojednazagadekjeśli trzymasztrzymasz miłośćmiłość zbytzbyt słabojeśli jąją ściśnieszściśniesz zaza mocnooto jednajedna zz zagadekjeśli trzymasz miłośćtrzymasz miłość zbytmiłość zbyt słabojeśli ją ściśnieszją ściśniesz zaściśniesz za mocnooto jedna zjedna z zagadekjeśli trzymasz miłość zbyttrzymasz miłość zbyt słabojeśli ją ściśniesz zają ściśniesz za mocnooto jedna z zagadekjeśli trzymasz miłość zbyt słabojeśli ją ściśniesz za mocno

Czekać godzinę - to długo - jeśli miłość ma się tuż przed sobą. Czekać wieczność całą - to krótko - jeśli miłość jest w końcu nagrodą. -Emily Dickinson
czekać-godzinę-to-długo-śli-miłość-ę-ż-przed-sobą-czekać-wieczność-całą-to-krótko-śli-miłość-jest-w-końcu-nagrodą
Wielki pisarz jest męczennikiem, który nie umrze, oto wszystko. -Honoré de Balzac
wielki-pisarz-jest-męczennikiem-który-nie-umrze-oto-wszystko
Możesz zos­tać oszu­kany, jeśli będziesz zbyt uf­ny, ale jeśli nie będziesz wys­tar­czająco uf­ny, two­je życie sta­nie się torturą. -Frank Crane
możesz-zos­ć-oszu­kany-śli-będziesz-zbyt-uf­ny-ale-śli-nie będziesz-wys­tar­czająco-uf­ny-two­-życie-sta­nie ę-torturą
Ale miejcie nadzieję, bo nadzieja przejdzie z was do przyszłych pokoleń i ożywi je; ale jeśli w was umrze, to przyszłe pokolenia będą z ludzi martwych. -Juliusz Słowacki
ale-miejcie-nadzieję-bo-nadzieja-przejdzie-z-was-do-przyszłych-pokoleń-i-ożywi-ale-śli-w-was-umrze-to-przyszłe-pokolenia-będą-z-ludzi