Jeśli twoja przeszłość Cię nie zadowala, zapomnij teraz o niej. Wyobraź sobie nową historię swego życia i uwierz w nią. Skoncentruj się jedynie na chwilach, w których osiągałeś to, czego pragnąłeś - i ta siła pomoże ci zdobyć to, czego chcesz.


jeśli-twoja-przeszłość-cię-nie-zadowala-zapomnij-teraz-o-niej-wyobraź-sobie-nową-historię-swego-życia-i-uwierz-w-ą-skoncentruj-ę-jedynie
paulo coelhojeślitwojaprzeszłośćcięniezadowalazapomnijterazniejwyobraźsobienowąhistorięswegożyciauwierzniąskoncentrujsięjedynienachwilachktórychosiągałeśtoczegopragnąłeśsiłapomożezdobyćchceszjeśli twojatwoja przeszłośćprzeszłość cięcię nienie zadowalazapomnij terazteraz oo niejwyobraź sobiesobie nowąnową historięhistorię swegoswego życiażycia ii uwierzuwierz wskoncentruj sięsię jedyniejedynie nana chwilachw którychktórych osiągałeśczego pragnąłeśpragnąłeśta siłasiła pomożepomoże cici zdobyćczego chceszjeśli twoja przeszłośćtwoja przeszłość cięprzeszłość cię niecię nie zadowalazapomnij teraz oteraz o niejwyobraź sobie nowąsobie nową historięnową historię swegohistorię swego życiaswego życia iżycia i uwierzi uwierz wuwierz w niąskoncentruj się jedyniesię jedynie najedynie na chwilachw których osiągałeśczego pragnąłeśi ta siłata siła pomożesiła pomoże cipomoże ci zdobyć

Możesz mieć w swoim życiu wszystko, czego chcesz, jeśli tylko pomożesz wystarczającej liczbie ludzi uzyskać to, czego oni chcąMiłość jest jak narkotyk. Na początku odczuwasz euforię, poddajesz się całkowicie nowemu uczuciu. A następnego dnia chcesz więcej. I choć jeszcze nie wpadłeś w nałóg, to jednak poczułeś już jej smak i wierzysz, że będziesz mógł nad nią panować. Myślisz o ukochanej osobie przez dwie minuty, a zapominasz o niej na trzy godziny. Ale z wolna przyzwyczajasz się do niej i stajesz się całkowicie zależny. Wtedy myślisz o niej przez trzy godziny, a zapominasz na dwie minuty. Gdy nie ma jej w pobliżu - czujesz to samo co narkomani, kiedy nie mogą zdobyć narkotyku. Oni kradną i poniżają się, by za wszelką cenę dostać to, czego tak bardzo im brak. A ty jesteś gotów na wszystko, by zdobyć miłość.Nikomu nie wolno drżeć przed nieznanym, gdyż każdy jest w stanie zdobyć to czego pragnie i czego mu potrzeba.Jeśli chcesz osiągnąć to, czego nigdy nie miałeś, musisz robić to, czego nigdy nie robiłeś.By zwyciężać, trzeba być pewnym swego celu, czyli wiedzieć, czego się pragnie; niezbędne jest też głębokie pragnienie, by to zdobyć.Skupiaj się na tym, czego chcesz, a nie na tym, czego nie chcesz