Jeśli tyl­ko będziemy tu­lić się moc­no do siebie, możemy ut­ra­cić całą resztę świata, ale przy­naj­mniej na zaw­sze zacho­wamy siebie.


jeśli-tyl­ko-będziemy-­lić ę-moc­no-do siebie-możemy-ut­ra­ć-całą-resztę-świata-ale-przy­naj­mniej-na zaw­sze-zacho­wamy-siebie
mian mianjeślityl­kobędziemytu­lić sięmoc­nodo siebiemożemyut­ra­cićcałąresztęświataaleprzy­naj­mniejna zaw­szezacho­wamysiebiejeśli tyl­kotyl­ko będziemybędziemy tu­lić siętu­lić się moc­nomoc­no do siebiemożemy ut­ra­cićut­ra­cić całącałą resztęresztę świataale przy­naj­mniejprzy­naj­mniej na zaw­szena zaw­sze zacho­wamyzacho­wamy siebiejeśli tyl­ko będziemytyl­ko będziemy tu­lić siębędziemy tu­lić się moc­notu­lić się moc­no do siebiemożemy ut­ra­cić całąut­ra­cić całą resztęcałą resztę świataale przy­naj­mniej na zaw­szeprzy­naj­mniej na zaw­sze zacho­wamyna zaw­sze zacho­wamy siebiejeśli tyl­ko będziemy tu­lić siętyl­ko będziemy tu­lić się moc­nobędziemy tu­lić się moc­no do siebiemożemy ut­ra­cić całą resztęut­ra­cić całą resztę świataale przy­naj­mniej na zaw­sze zacho­wamyprzy­naj­mniej na zaw­sze zacho­wamy siebiejeśli tyl­ko będziemy tu­lić się moc­notyl­ko będziemy tu­lić się moc­no do siebiemożemy ut­ra­cić całą resztę świataale przy­naj­mniej na zaw­sze zacho­wamy siebie

Zaw­sze będziemy gdzieś blis­ko siebie. Nie zaw­sze świadomie, ale będziemy. Jed­ność dusz Można mieć dwie twarze, ale jedną przy­naj­mniej trze­ba zacho­wać dla siebie.W śpiewa­niu to jest właśnie naj­przy­jem­niej­sze - śpiewać tyl­ko z in­ny­mi, nig­dy sa­memu, słyszeć, jak głosy spla­tają się, ocierają o siebie, do­tykają raz szor­stko, raz gład­ko, zbliżają się do siebie i opuszczają.Jeśli nie możemy być wol­ni, to przy­naj­mniej możemy być tani.Najstraszniejsze jest nienawidzić siebie, wstydzić się siebie, a jednak nie móc od siebie uciec, wciąż do siebie wracać i dlatego siebie przeklinać.- Kocham Cię. Zaw­sze będziemy już razem. - Dob­rze, po­wiadom Mnie tyl­ko jak to