Jeśli upadłeś tak nisko, jak to tylko możliwe, nie możesz już upaść niżej. Z tego miejsca prowadzi tylko jedna droga: do góry ...


jeśli-upadłeś-tak-nisko-jak-to-tylko-możliwe-nie-możesz-już-upaść-żej-z-tego-miejsca-prowadzi-tylko-jedna-droga-do-góry
norman v. pealejeśliupadłeśtakniskojaktotylkomożliweniemożeszjużupaśćniżejtegomiejscaprowadzijednadrogadogóryjeśli upadłeśupadłeś taktak niskotylko możliwenie możeszmożesz jużjuż upaśćupaść niżejz tegotego miejscamiejsca prowadziprowadzi tylkotylko jednajedna drogado górygóryjeśli upadłeś takupadłeś tak niskojak to tylkonie możesz jużmożesz już upaśćjuż upaść niżejz tego miejscatego miejsca prowadzimiejsca prowadzi tylkoprowadzi tylko jednatylko jedna drogado góryjeśli upadłeś tak niskojak to tylko możliwenie możesz już upaśćmożesz już upaść niżejz tego miejsca prowadzitego miejsca prowadzi tylkomiejsca prowadzi tylko jednaprowadzi tylko jedna droganie możesz już upaść niżejz tego miejsca prowadzi tylkotego miejsca prowadzi tylko jednamiejsca prowadzi tylko jedna droga

Miłość zmierza do jedności głęboko osobowej, która nie tylko łączy w jedno ciało, ale prowadzi do tego, by było tylko jedno serce i jedna dusza. -Jan Paweł II
miłość-zmierza-do-jednoś-głęboko-osobowej-która-nie-tylko-łączy-w-jedno-ciało-ale-prowadzi-do-tego-by-było-tylko-jedno-serce-i-jedna-dusza
Nie ma miłości wielu, tylko jedna miłość, tak jak wszystkie krzyże są tylko jednym krzyżem. -Vladimir Holan
nie-miłoś-wielu-tylko-jedna-miłość-tak-jak-wszystkie-krzyże-są-tylko-jednym-krzyżem
Droga zbawienia prowadzi tylko przez męczeństwo, to smutne prawo tego świata, ale jednak prawo. Męczeństwo poniżenia jest najgorszym z męczeństw... -Zygmunt Krasiński
droga-zbawienia-prowadzi-tylko-przez-męczeństwo-to-smutne-prawo-tego-świata-ale-jednak-prawo-męczeństwo-poniżenia-jest-najgorszym-z
Istnieje tylko jedna droga do innych ludzi - droga serca. -Phil Bosmans
istnieje-tylko-jedna-droga-do-innych-ludzi-droga-serca
Wszystko powinno być tak proste, jak to tylko możliwe, ale nie prostsze. -Albert Einstein
wszystko-powinno-być-tak-proste-jak-to-tylko-możliwe-ale-nie-prostsze