Jeśli usu­wa się z życia miłość i życzli­wość, to usu­wa się się wszelką przyjemność


jeśli-usu­wa-ę-z-życia-miłość-i-życzli­wość-to-usu­wa-ę-ę-wszelką-przyjemność
cyceronjeśliusu­wasiężyciamiłośćżyczli­wośćtowszelkąprzyjemnośćjeśli usu­wausu­wa sięz życiażycia miłośćmiłość ii życzli­wośćusu­wa sięsię sięsię wszelkąwszelką przyjemnośćjeśli usu­wa sięusu­wa się zsię z życiaz życia miłośćżycia miłość imiłość i życzli­wośćusu­wa się sięsię się wszelkąsię wszelką przyjemnośćjeśli usu­wa się zusu­wa się z życiasię z życia miłośćz życia miłość iżycia miłość i życzli­wośćusu­wa się się wszelkąsię się wszelką przyjemnośćjeśli usu­wa się z życiausu­wa się z życia miłośćsię z życia miłość iz życia miłość i życzli­wośćusu­wa się się wszelką przyjemność

usu­wanie-szkod­li­wych-ele­mentów-na świecie-przy­niesie-każde­mu-z nas-szczęście-~pa­weł-rychlica-inspiracja-tak-mi ę-z resztą
Mi­nima­lis­tycznie pat­rząc szczęście po­lega na usu­waniu lub ig­no­rowa­niu frustracji  -daniello
mi­nima­lis­tycznie-pat­rząc-szczęście-po­lega-na usu­waniu-lub-ig­no­rowa­niu-frustracji 
Nie usu­waj sprzed nóg swoich dzieci wszys­tkich ka­mieni, bo mogą kiedyś głową uderzyć w mur. -Robert Francis Kennedy
nie-usu­waj-sprzed-nóg-swoich-dzieci-wszys­tkich-ka­mieni-bo mogą-kiedyś-głową-uderzyć-w mur
Póki naszych zdjęć nie usu­nie, mogę być spokojny... -Ślepy
póki-naszych-zdjęć-nie usu­nie-mogę-być-spokojny