Jeśli w świecie zwierzęcym wstępują gru­py rodzin­ne, są one z re­guły bar­dziej spois­te niż ludzkie.


jeśli-w świecie-zwierzęcym-wstępują-gru­py-rodzin­ne-są one-z re­guły-bar­dziej-spois­te-ż-ludzkie
antoni kępińskijeśliw świeciezwierzęcymwstępujągru­pyrodzin­nesą onez re­gułybar­dziejspois­teniżludzkiejeśli w świeciew świecie zwierzęcymzwierzęcym wstępująwstępują gru­pygru­py rodzin­nesą one z re­gułyz re­guły bar­dziejbar­dziej spois­tespois­te niżniż ludzkiejeśli w świecie zwierzęcymw świecie zwierzęcym wstępujązwierzęcym wstępują gru­pywstępują gru­py rodzin­nesą one z re­guły bar­dziejz re­guły bar­dziej spois­tebar­dziej spois­te niżspois­te niż ludzkiejeśli w świecie zwierzęcym wstępująw świecie zwierzęcym wstępują gru­pyzwierzęcym wstępują gru­py rodzin­nesą one z re­guły bar­dziej spois­tez re­guły bar­dziej spois­te niżbar­dziej spois­te niż ludzkiejeśli w świecie zwierzęcym wstępują gru­pyw świecie zwierzęcym wstępują gru­py rodzin­nesą one z re­guły bar­dziej spois­te niżz re­guły bar­dziej spois­te niż ludzkie

W su­mie działanie Kościoła wy­dało mu się znacznie bar­dziej up­rawnione w przy­pad­ku pog­rzebów niż na­rodzin czy ślubów. Kościół był tu w swoim żywiole, miał coś do po­wie­dze­nia na te­mat śmier­ci; w wy­pad­ku miłości było to zde­cydo­wanie bar­dziej wątpliwe.Ludzie myślą, że żyją bar­dziej in­tensyw­nie niż zwierzęta, niż rośli­ny, a tym bar­dziej - niż rzeczy. Zwierzęta przeczu­wają, że żyją bar­dziej in­tensyw­nie niż rośli­ny i rzeczy. Rośli­ny śnią, że żyją bar­dziej in­tensyw­nie niż rzeczy. A rzeczy trwają, i to trwa­nie jest bar­dziej życiem niż co­kol­wiek innego.Im bar­dziej chce, tym bar­dziej mi nie wychodzi... Co­raz bar­dziej to wszys­tko niszczę, niż scalam...Wi­tam Pa­na w tym świecie. W świecie ludzi cieka­wych, których życie in­nych bar­dziej jest in­te­resujące od ich włas­ne­go. Kiedy prob­le­my wy­wołują sen­sacje i są rozgłasza­ne na czte­ry stro­ny świata jak hej­nał Ma­riac­ki. I niech Pan za­pamięta, że swo­je ta­jem­ni­ce le­piej trzy­mać tyl­ko dla siebie, bo obudzi się Pan ra­no,a pańska ta­jem­ni­ca będzie gru­bym dru­kiem wy­pisa­na w gazecie.By­wają ko­biety miłujące bar­dziej pieniądze niż przy­jaciół, a kochanków bar­dziej niż pieniądze.Zwyk­le kocha­my życie bar­dziej niż najświętszą miłość. Z tej wie­dzy bie­rze początek nasze ok­ru­cieństwo i nasze przet­rwa­nie. As­ton kochał mnie bar­dziej niż sa­mo życie i to go zniszczyło.