Jeśli w ogóle istnieje jakiś plan we wszechświecie, jeśli w życiu ludzkim jest pewien system, to na pewno da się je odszukać w tych żywotach tak niespodziewanie przeciętych. Albo żyjemy z przypadku i umieramy z przypadku, albo żyjemy według planu i umieramy według planu.


jeśli-w-ogó-istnieje-jakiś-plan-we-wszechświecie-śli-w-życiu-ludzkim-jest-pewien-system-to-na-pewno-da-ę-odszukać-w-tych-żywotach-tak
thornton niven wilderjeśliogóleistniejejakiśplanwewszechświeciejeśliżyciuludzkimjestpewiensystemtonapewnodasięodszukaćtychżywotachtakniespodziewanieprzeciętychalbożyjemyprzypadkuumieramyprzypadkualbowedługplanuplanujeśli ww ogóleogóle istniejeistnieje jakiśjakiś planplan wewe wszechświeciejeśli ww życiużyciu ludzkimludzkim jestjest pewienpewien systemna pewnopewno dada sięje odszukaćodszukać ww tychtych żywotachżywotach taktak niespodziewanieniespodziewanie przeciętychalbo żyjemyżyjemy zz przypadkuprzypadku ii umieramyumieramy zz przypadkualbo żyjemyżyjemy wedługwedług planuplanu ii umieramyumieramy wedługwedług planujeśli w ogólew ogóle istniejeogóle istnieje jakiśistnieje jakiś planjakiś plan weplan we wszechświeciejeśli w życiuw życiu ludzkimżyciu ludzkim jestludzkim jest pewienjest pewien systemna pewno dapewno da sięda się jesię je odszukaćje odszukać wodszukać w tychw tych żywotachtych żywotach takżywotach tak niespodziewanietak niespodziewanie przeciętychalbo żyjemy zżyjemy z przypadkuz przypadku iprzypadku i umieramyi umieramy zumieramy z przypadkualbo żyjemy wedługżyjemy według planuwedług planu iplanu i umieramyi umieramy wedługumieramy według planu

Nie żyjemy, aby umierać, ale umieramy, aby żyć wiecznie. -Michael Buchberger
nie-żyjemy-aby-umierać-ale-umieramy-aby-żyć-wiecznie
Czy się ożenić? Albo weźmiesz ładną, albo szpetną. Jeśli ładną, to dla ludzi, jeśli brzydką, trud na trudzie. Ani to dobre, ani to. Lepiej się więc nie żenić. -Bias z Prieny
czy-ę-ożenić-albo-weźmiesz-ładną-albo-szpetną-jeśli-ładną-to-dla-ludzi-śli-brzydką-trud-na-trudzie-ani-to-dobre-ani-to-lepiej-ę-więc