Jeśli w ogóle istnieje jakiś plan we wszechświecie, jeśli w życiu ludzkim jest pewien system, to na pewno da się je odszukać w tych żywotach tak niespodziewanie przeciętych. Albo żyjemy z przypadku i umieramy z przypadku, albo żyjemy według planu i umieramy według planu.


jeśli-w-ogó-istnieje-jakiś-plan-we-wszechświecie-śli-w-życiu-ludzkim-jest-pewien-system-to-na-pewno-da-ę-odszukać-w-tych-żywotach-tak
thornton niven wilderjeśliogóleistniejejakiśplanwewszechświeciejeśliżyciuludzkimjestpewiensystemtonapewnodasięodszukaćtychżywotachtakniespodziewanieprzeciętychalbożyjemyprzypadkuumieramyprzypadkualbowedługplanuplanujeśli ww ogóleogóle istniejeistnieje jakiśjakiś planplan wewe wszechświeciejeśli ww życiużyciu ludzkimludzkim jestjest pewienpewien systemna pewnopewno dada sięje odszukaćodszukać ww tychtych żywotachżywotach taktak niespodziewanieniespodziewanie przeciętychalbo żyjemyżyjemy zz przypadkuprzypadku ii umieramyumieramy zz przypadkualbo żyjemyżyjemy wedługwedług planuplanu ii umieramyumieramy wedługwedług planujeśli w ogólew ogóle istniejeogóle istnieje jakiśistnieje jakiś planjakiś plan weplan we wszechświeciejeśli w życiuw życiu ludzkimżyciu ludzkim jestludzkim jest pewienjest pewien systemna pewno dapewno da sięda się jesię je odszukaćje odszukać wodszukać w tychw tych żywotachtych żywotach takżywotach tak niespodziewanietak niespodziewanie przeciętychalbo żyjemy zżyjemy z przypadkuz przypadku iprzypadku i umieramyi umieramy zumieramy z przypadkualbo żyjemy wedługżyjemy według planuwedług planu iplanu i umieramyi umieramy wedługumieramy według planu

Nawet jeśli czasem trochę się skarżę - mówiło serce - to tylko dlatego, że jestem sercem ludzkim, a one są właśnie takie. Obawiają się sięgnąć po swoje najwyższe marzenia, ponieważ wydaje im się że nie są ich godne, albo że nigdy im się to nie uda. My, serca, umieramy na samą myśl o miłościach, które przepadły na zawsze, o chwilach, które mogły być piękne, a nie były, o skarbach, które mogły być odkryte, ale pozostają na zawsze niewidoczne pod piaskiem. Gdy tak się dzieje, zawsze na koniec cierpimy straszliwe męki.Nie żyjemy, aby umierać, ale umieramy, aby żyć wiecznie.Co można wyznać takiego, co by miało jakieś znaczenie lub się komuś przydało? To, co nam się przytrafiło, albo przytrafiło się wszystkim, albo tylko nam. W pierwszym przypadku mówienie o tym byłoby mówieniem czegoś powszechnie znanego, w drugim nikt by tego nie rozumiał. Jeżeli piszę o tym, co czuję, to dlatego, że w ten sposób [...]Miłość w każdym sercu kobiecym pragnie mieć wszystko, a nie cząstkę; to, według planu Natury, jest dla niej ważniejsze niż ambicja dla mężczyzny, to jej światło, jej życie, jej powietrze, których alternatywą jest tylko śmierć.„jeśli prawo jest sprzeczne z rozumem albo jeśli jest niesprawiedliwe, nieszlachetne, szkodliwe, albo co gorsza prowadzące do duchowej zatraty, nie zasługuje na miano prawa” Stanisław ze Skarbimierza (Stanisław ze Skalmierza, Skarbimierczyk; 1360-1431; Mowy wybrane o mądrości)Czy się ożenić? Albo weźmiesz ładną, albo szpetną. Jeśli ładną, to dla ludzi, jeśli brzydką, trud na trudzie. Ani to dobre, ani to. Lepiej się więc nie żenić.