Jeśli wasza światłość, wie­dza, nauka, mądrość pro­wadzi do uczynków dob­rych, wówczas pochodzi z miłości. Jeśli jest użyta na mnożenie zła, nie jest ani światłością, ani nauką, ani prawdą, ani miłością.


jeśli-wasza-światłość-wie­dza-nauka-mądrość-pro­wadzi-do uczynków-dob­rych-wówczas-pochodzi-z miłoś-jeśli jest użyta
stefan wyszyńskijeśliwaszaświatłośćwie­dzanaukamądrośćpro­wadzido uczynkówdob­rychwówczaspochodziz miłościjeśli jest użytana mnożeniezłanie jest aniświatłościąaninaukąprawdąmiłościąjeśli waszawasza światłośćmądrość pro­wadzipro­wadzi do uczynkówdo uczynków dob­rychwówczas pochodzipochodzi z miłościjeśli jest użyta na mnożeniena mnożenie złanie jest ani światłościąani naukąani prawdąani miłościąjeśli wasza światłośćmądrość pro­wadzi do uczynkówpro­wadzi do uczynków dob­rychwówczas pochodzi z miłościjeśli jest użyta na mnożenie zła

Przychodzi taka pora, kiedy nie żądasz niczego. Ani ust, ani uśmiechu, ani miękkich ramion, ani oddechu jej obecności. Wystarcza, że ona jest.Sa­ma moc nie jest ani dob­ra, ani zła - po pros­tu is­tnieje. To człowiek de­cydu­je, co z nią zrobi.Prawdę swą należy mówić głośno, nie schlebiając ani rzeczom, ani wypadkom, ani stosunkom, ani ideom.Ani ambicja, ani sztuka, ani podróże, ani bogactwo - uśmiech jest niezbędny do życia. Taki uśmiech, który z sytego serca płynie.Artysta nie jest sługą ani kierownikiem, nie należy ani do narodu, ani do świata, nie służy żadnej idei ani żadnemu społeczeństwu.Nie kocham go, ani za szcze­ry uśmiech, ani za poczu­cie humoru, ani za głos, który da­je ta­kie ukojenie, ani za to urocze za­gubienie w oczach, kiedy nie wie jak po­winien się zachować. Nie, na­wet nie po­myślałabym o tym, żeby po­kochać ko­goś z kim nig­dy nie mogłabym być.