Jeśli widzisz dziecko, to przyłapujesz Boga na gorącym uczynku.


jeśli-widzisz-dziecko-to-przyłapujesz-boga-na-gorącym-uczynku
marcin luterjeśliwidziszdzieckotoprzyłapujeszboganagorącymuczynkujeśli widziszwidzisz dzieckoprzyłapujesz bogaboga nana gorącymgorącym uczynkujeśli widzisz dzieckoprzyłapujesz boga naboga na gorącymna gorącym uczynkuprzyłapujesz boga na gorącymboga na gorącym uczynkuprzyłapujesz boga na gorącym uczynku

Satysfakcja. Przyłapać zimnego drania na gorącym uczynku.Cho­ciaż kal­ku­lował na zim­no, złapa­li go na gorącym uczynku.Kłam­stwo by­wa wszak marze­niem złapa­nym na gorącym uczynku.Panujący i kobiety nie lubią, gdy się je chwyta na gorącym uczynku chwilowej abnegacji.Sasów cudzołożnicę wieszano, a ciało palono. U Egipcjan obcinano jej nos, a u Rzymian ścinano głowę. Obecnie gdy złapią cudzołożnicę na gorącym uczynku wyśmiewają jej męża.Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie - naucz. Jeśli nie wie - wytłumacz. Jeśli nie może - pomóż.