jeśli-wo­licie-zginąć-będąc-na szczy­cie-zgińcie-oz­nacza-to-że doszliście-tam-gdzie-mieliście-dojść-a żeli-wo­licie-zginąć
rychcikjeśliwo­liciezginąćbędącna szczy­ciezgińcieoz­naczatoże doszliścietamgdziemieliściedojśća jeżelina płas­kimho­ryzon­cieto wiedźcieiż jeszczejes­teścieda­lekood szczy­tu~pa­wełrychlica jeśli wo­liciewo­licie zginąćzginąć będącbędąc na szczy­ciena szczy­cie zgińcieże doszliście tamtam gdziegdzie mieliściemieliście dojśća jeżeli wo­liciewo­licie zginąćzginąć na płas­kimna płas­kim ho­ryzon­cieho­ryzon­cie to wiedźcieiż jeszcze jes­teściejes­teście da­leko~pa­weł rychlica jeśli wo­licie zginąćwo­licie zginąć będączginąć będąc na szczy­ciebędąc na szczy­cie zgińcieże doszliście tam gdzietam gdzie mieliściegdzie mieliście dojśća jeżeli wo­licie zginąćwo­licie zginąć na płas­kimzginąć na płas­kim ho­ryzon­ciena płas­kim ho­ryzon­cie to wiedźcieiż jeszcze jes­teście da­leko

Podążaj tam, gdzie ciężko jest dojść, na­wet jeśli na­zywają cię osłem. Gdy wreszcie zaj­dziesz, okaże się, że jes­teś jeźdźcem z mar­chewką. Z cyk­lu po­wieści Nie możesz uciec przed słabościami, mu­sisz je zwal­czyć lub zginąć. I jeśli tak ma być, cze­mu nie te­raz, tam gdzie stoisz? Jeżeli poz­wo­licie, żeby ja­kiś człowiek mówił dos­ta­tecznie długo, to znaj­dzie wyznawców.