Jeśli wyk­luczy się niemożli­we, to, co po­zos­ta­nie, choćby całkiem niep­rawdo­podob­ne, mu­si być prawdą.


jeśli-wyk­luczy ę-niemożli­we-to-co po­zos­­nie-choćby-całkiem-niep­rawdo­podob­ne-mu­-być-prawdą
p » terry pratchett » straż! straż!jeśliwyk­luczy sięniemożli­wetoco po­zos­ta­niechoćbycałkiemniep­rawdo­podob­nemu­sibyćprawdąjeśli wyk­luczy sięwyk­luczy się niemożli­wechoćby całkiemcałkiem niep­rawdo­podob­nemu­si byćbyć prawdąjeśli wyk­luczy się niemożli­wechoćby całkiem niep­rawdo­podob­nemu­si być prawdą

Wyk­luczyw­szy niemożli­we, to co po­zos­tało mu­si być prawdą.Marze­nie o czymś niep­rawdo­podob­nym ma swoją nazwę. Na­zywa­my je nadzieją.Nie jest miano­wicie prawdą, że — w miarę jak przechodzi­my od pla­nety do mo­jej włas­nej ręki — po­myłka sta­je się co­raz bar­dziej i bar­dziej niep­rawdo­podob­na. Ale w pew­nym pun­kcie jest ona już nie do pomyślenia.To niep­rawdo­podob­ne, jak w jed­nej chwi­li z kocha­nia można przejść do nienawiści...Człowieka, który pot­ra­fi wy­konać coś niep­rawdo­podob­ne­go różni od te­go, który nie pot­ra­fi tyl­ko jed­no: pier­wsze­go pro­wadzi wiara w to, że się uda, a dru­giego og­ra­nicza strach przed porażką.Kiedy coś sta­je się niemożli­we, tym sa­mym uz­na­je się to za niewiary­god­ne, choćby na­wet było naj­szczer­szą prawdą.