Jeśli zam­kniesz drzwi przed wszel­kim błędem - praw­da po­zos­ta­nie za drzwiami.


jeśli-zam­kniesz-drzwi-przed-wszel­kim-błędem- praw­da-po­zos­­nie-za drzwiami
rabindranath tagorejeślizam­knieszdrzwiprzedwszel­kimbłędem praw­dapo­zos­ta­nieza drzwiamijeśli zam­knieszzam­kniesz drzwidrzwi przedprzed wszel­kimwszel­kim błędem praw­da po­zos­ta­niepo­zos­ta­nie za drzwiamijeśli zam­kniesz drzwizam­kniesz drzwi przeddrzwi przed wszel­kimprzed wszel­kim błędem praw­da po­zos­ta­nie za drzwiamijeśli zam­kniesz drzwi przedzam­kniesz drzwi przed wszel­kimdrzwi przed wszel­kim błędemjeśli zam­kniesz drzwi przed wszel­kimzam­kniesz drzwi przed wszel­kim błędem

Jeśli zamkniesz drzwi przed wielkim błędem, prawda pozostanie za drzwiami.Co znaj­dziesz za os­tatni­mi drzwiami przed niebem ?  Jeżeli masz zam­knięte ser­ce nie znaj­dziesz za ty­mi drzwiami nic co by ci oświet­liło drogę, ale jeżeli two­je ser­ce jest ot­warte znaj­dziesz tam ludzi którzy szu­kają tak jak i ty i ra­zem od­naj­dziecie właści­we drzwi.Zam­knęłam wszys­tkie drzwi przed Tobą... zos­ta­wiając jed­no małe okien­ko, które wciąż było uchy­lone... Naz­wałam je Nadzieją...Jeśli za­mykasz za sobą drzwi przeszłości, nie za­bieraj za­pachu ze sobą. Jeśli już je zam­knąłeś, nie zaglądaj przez dziurkę od klucza.Jeśli jes­teś wys­tar­czająco dziel­ny, żeby zos­ta­wić za sobą wszys­tko i wy­ruszyć na poszu­kiwa­nie praw­dy zewnętrznej lub wewnętrznej; jeśli wszys­tko, co na­pot­kasz na swej drodze pot­raktu­jesz, ja­ko pod­po­wie­dzi i wszys­tkich na­pot­ka­nych ludzi, ja­ko nau­czy­cieli; jeśli jes­teś w sta­nie wy­baczyć so­bie kil­ka gorzkich błędów - wte­dy praw­da nie będzie przed Tobą zatajona.Przed kim bramę zam­kną, niech do fur­tki puka.