Jeśli zdaje ci się, że wiele umiesz i wiele rozumiesz, wiedz, że jest wiele więcej rzeczy, których nie wiesz. 11,20; 12,16.


jeśli-zdaje-ę-że-wiele-umiesz-i-wiele-rozumiesz-wiedz-że-jest-wiele-więcej-rzeczy-których-nie-wiesz-1120-1216
bibliajeślizdajesiężewieleumieszrozumieszwiedzjestwięcejrzeczyktórychniewiesz11201216jeśli zdajezdaje ciże wielewiele umieszumiesz ii wielewiele rozumieszże jestjest wielewiele więcejwięcej rzeczyktórych nienie wieszjeśli zdaje cizdaje ci sięże wiele umieszwiele umiesz iumiesz i wielei wiele rozumieszże jest wielejest wiele więcejwiele więcej rzeczyktórych nie wieszjeśli zdaje ci sięże wiele umiesz iwiele umiesz i wieleumiesz i wiele rozumieszże jest wiele więcejjest wiele więcej rzeczyże wiele umiesz i wielewiele umiesz i wiele rozumieszże jest wiele więcej rzeczy

Jeśli myślisz, że ten człowiek się zmienił, to nie za­mar­twiaj się tym więcej. To tyl­ko Je­go dru­ga mas­ka, których ma wiele...Och, kobiety, trzeba im wiele wybaczać, bo wiele - i wielu - kochają. Ich nienawiść to - w rzeczy samej - miłość wywrócona na lewą stronę.Każda mi­nuta w obo­zie - to mi­nuta wsącza­nia tru­ciz­ny. Jest tu wiele rzeczy, o których człowiek nie po­winien wie­dzieć, których nie po­winien widzieć, a jeśli już zo­baczył - to naj­le­piej, żeby szyb­ko umarł.Tak jak czymś naturalnym jest wierzyć w wiele rzeczy bez dowodów, tak też naturalnym jest wątpić w wiele innych wbrew dowodom.Modlić się, to nie nacy wiele mówić, ale wiele kochać.Kiedy jest wiele przyczyn nienawiści w jakimś państwie, trzeba, aby religia dawała wiele sposobów pojednania.