Jeśli zechcesz um­rzeć, możesz w każdej chwi­li. Po pros­tu spróbuj.


jeśli-zechcesz-um­rzeć-możesz-w każdej-chwi­li-po pros­-spróbuj
ryūnosuke akutagawajeślizechceszum­rzećmożeszw każdejchwi­lipo pros­tuspróbujjeśli zechceszzechcesz um­rzećmożesz w każdejw każdej chwi­lipo pros­tu spróbujjeśli zechcesz um­rzećmożesz w każdej chwi­li

Jeśli nie możesz się cze­goś poz­być, spróbuj polubić.Uśmie­chem, jeśli tyl­ko zechcesz, spra­wić możesz, że słońce przed­rze się przez najgęstrze chmu­ry smut­ku na czyimś niebie.Cza­sem naj­gor­sze rzeczy, ja­kie nas spo­tykają, oka­zują się po­tem błogosławieństwem. Po pros­tu nie widzi­my te­go w da­nym mo­men­cie. Pew­ne­go dnia możesz spoj­rzeć wstecz i to od­czuć. Z dru­giej jed­nak stro­ny, pew­ne­go dnia możesz spoj­rzeć wstecz i uz­nać, że tym ra­zem two­je życie nap­rawdę się rozpieprzyło.W każdej sekundzie możesz się odrodzić. W każdej sekundzie możesz zacząć od nowa. To jest wybór - Twój wybór.Jeśli Bóg jest miłością znaczy to, że kochać to dzielić się swoim Bo­giem... a jeśli jeśli ateistą? Co chcesz dzielić? Możesz i w nic nie wie­rzysz ale po­kochać możesz - Możesz od­na­leźć Boga.Żyj z myślą, że jut­ra może nie być, a każda godzi­na więcej się nie powtórzy. Bo życie jak gra w kar­ty w każdej chwi­li możesz przeg­rać wszystko.