Jeśli zry­wając kwiaty, nie masz prag­nienia ob­darzyć ni­mi ko­goś, le­piej przejdź mimo.


jeśli-zry­wając-kwiaty-nie masz-prag­nienia-ob­darzyć-­mi-ko­goś-­piej-przejdź-mimo
michel quoistjeślizry­wająckwiatynie maszprag­nieniaob­darzyćni­miko­gośle­piejprzejdźmimojeśli zry­wajączry­wając kwiatynie masz prag­nieniaprag­nienia ob­darzyćob­darzyć ni­mini­mi ko­gośle­piej przejdźprzejdź mimojeśli zry­wając kwiatynie masz prag­nienia ob­darzyćprag­nienia ob­darzyć ni­miob­darzyć ni­mi ko­gośle­piej przejdź mimonie masz prag­nienia ob­darzyć ni­miprag­nienia ob­darzyć ni­mi ko­gośnie masz prag­nienia ob­darzyć ni­mi ko­goś

Jeśli zechcesz ko­goś na­poić, naj­pierw sam przejdź pustynię.Jeśli nap­rawdę cze­goś prag­niesz, mu­sisz o to wal­czyć całym sobą. Jeśli pod­dałeś się na pier­wszej przeszkodzie, oz­nacza to, że wca­le te­go nie chciałeś.Na to się prze­cież żyje, aby zry­wać kwiaty rozkoszy.Słuchaj siebie sa­mej. Ser­cem roz­poznasz swo­je prag­nienia. Nie możesz postąpić źle, jeśli pójdziesz za tym głosem.- Dlacze­go dob­rzy ludzie umierają? - Gdy zry­wasz kwiaty zaczy­nasz od najpiękniejszych...Po ja­kimś cza­sie przes­tałam pro­sić, bo zo­rien­to­wałam się, że mo­je prag­nienia może nie są spójne z prag­nieniami Bos­ki­mi. Ale cze­kałam. Człowiek zaw­sze cze­ka na­wet jeśli nie cze­ka. Cza­sem po pros­tu mil­knie i myśli, że przes­tał chcieć. Ale nie przestał.