Jeżeli cię do rozkoszy ciągnie, to dziewczęta, które tu mają pierwsze słowo, całym sercem lgną do głupców, a przed mądrym nie inaczej się wzdrygają i nie inaczej go unikają jak skorpiona.


jeżeli-ę-do-rozkoszy-ągnie-to-dziewczę-które-mają-pierwsze-słowo-całym-sercem-lgną-do-głupców-a-przed-mądrym-nie-inaczej-ę-wzdrygają-i
erazm z rotterdamujeżeliciędorozkoszyciągnietodziewczętaktóremająpierwszesłowocałymsercemlgnągłupcówprzedmądrymnieinaczejsięwzdrygajągounikająjakskorpionajeżeli cięcię dodo rozkoszyrozkoszy ciągniektóre tutu mająmają pierwszepierwsze słowocałym sercemsercem lgnąlgną dodo głupcówprzed mądrymmądrym nienie inaczejinaczej sięsię wzdrygająwzdrygają ii nienie inaczejinaczej gogo unikająunikają jakjak skorpionajeżeli cię docię do rozkoszydo rozkoszy ciągniektóre tu majątu mają pierwszemają pierwsze słowocałym sercem lgnąsercem lgną dolgną do głupcówa przed mądrymprzed mądrym niemądrym nie inaczejnie inaczej sięinaczej się wzdrygająsię wzdrygają iwzdrygają i niei nie inaczejnie inaczej goinaczej go unikajągo unikają jakunikają jak skorpiona

Inaczej serce żąda, inaczej myśl sądzi, inaczej świat spogląda, inaczej los rządzi. -Franciszek Dionizy Kniaźnin
inaczej-serce-żąda-inaczej-myśl-sądzi-inaczej-świat-spogląda-inaczej-los-rządzi
Naj­większe po­wodze­nie mają ba­nały inaczej powiedziane. -Jan Czarny
naj­większe-po­wodze­nie-mają-ba­nały-inaczej-powiedziane
Śmiej­cie się nie cze­kając, aż będziecie szczęśli­wi, inaczej bo­wiem um­rze­cie, nie ro­ześmiaw­szy się ani razu. -Pierre La Mure
Śmiej­cie ę-nie cze­kając-aż będziecie-szczęśli­wi-inaczej-bo­wiem-um­rze­cie-nie ro­ześmiaw­szy ę-ani-razu
Największe powodzenie mają banały inaczej powiedzenie. -Anonim
największe-powodzenie-mają-banały-inaczej-powiedzenie