Jeżeli święty An­to­ni po­maga zna­leźć za­gubione rzeczy to po­może mi zna­leźć miłość? 


jeżeli-święty-an­to­-po­maga-zna­źć-za­gubione-rzeczy-to po­może-mi zna­źć-miłość 
opuszczonajeżeliświętyan­to­nipo­magazna­leźćza­gubionerzeczyto po­możemi zna­leźćmiłość jeżeli świętyświęty an­to­nian­to­ni po­magapo­maga zna­leźćzna­leźć za­gubioneza­gubione rzeczyrzeczy to po­możeto po­może mi zna­leźćjeżeli święty an­to­niświęty an­to­ni po­magaan­to­ni po­maga zna­leźćpo­maga zna­leźć za­gubionezna­leźć za­gubione rzeczyza­gubione rzeczy to po­możerzeczy to po­może mi zna­leźćjeżeli święty an­to­ni po­magaświęty an­to­ni po­maga zna­leźćan­to­ni po­maga zna­leźć za­gubionepo­maga zna­leźć za­gubione rzeczyzna­leźć za­gubione rzeczy to po­możeza­gubione rzeczy to po­może mi zna­leźćjeżeli święty an­to­ni po­maga zna­leźćświęty an­to­ni po­maga zna­leźć za­gubionean­to­ni po­maga zna­leźć za­gubione rzeczypo­maga zna­leźć za­gubione rzeczy to po­możezna­leźć za­gubione rzeczy to po­może mi zna­leźć

Jeżeli nie możesz zna­leźć w życiu swo­jej
jeżeli-nie możesz-zna­źć-w życiu-swo­jej-dru­giej-połowy-nig­dy-nie po­gar­dzaj-drob­niej­szy­mi-ułam­ka­mi-a może-uda- ę
Miłość pot­ra­fi zna­leźć drogę tam, gdzie nie ma na­wet ścieżki. -Eurypides
miłość-pot­ra­fi-zna­źć-drogę-tam-gdzie-nie  na­wet-ścieżki
A co jeśli życia mi nie star­czy, aby zna­leźć tą praw­dziwą - miłość.. -AnDree
a co śli-życia-mi nie star­czy-aby zna­źć-tą praw­dziwą- miłość