Jeżeli święty An­to­ni po­maga zna­leźć za­gubione rzeczy to po­może mi zna­leźć miłość? 


jeżeli-święty-an­to­-po­maga-zna­źć-za­gubione-rzeczy-to po­może-mi zna­źć-miłość 
opuszczonajeżeliświętyan­to­nipo­magazna­leźćza­gubionerzeczyto po­możemi zna­leźćmiłość jeżeli świętyświęty an­to­nian­to­ni po­magapo­maga zna­leźćzna­leźć za­gubioneza­gubione rzeczyrzeczy to po­możeto po­może mi zna­leźćjeżeli święty an­to­niświęty an­to­ni po­magaan­to­ni po­maga zna­leźćpo­maga zna­leźć za­gubionezna­leźć za­gubione rzeczyza­gubione rzeczy to po­możerzeczy to po­może mi zna­leźćjeżeli święty an­to­ni po­magaświęty an­to­ni po­maga zna­leźćan­to­ni po­maga zna­leźć za­gubionepo­maga zna­leźć za­gubione rzeczyzna­leźć za­gubione rzeczy to po­możeza­gubione rzeczy to po­może mi zna­leźćjeżeli święty an­to­ni po­maga zna­leźćświęty an­to­ni po­maga zna­leźć za­gubionean­to­ni po­maga zna­leźć za­gubione rzeczypo­maga zna­leźć za­gubione rzeczy to po­możezna­leźć za­gubione rzeczy to po­może mi zna­leźć

- cze­go pan tu szu­ka ? - py­ta po­lic­jant przechodnia. - chcę zna­leźć sto złotych ... - i zgu­bił je pan w tym miej­scu ? - czy ja po­wie­działem, że zgu­biłem ? ja chcę po pros­tu zna­leźć sto złotych ! W książce to tyl­ko zna­leźć może człowiek, co ma w sobie.Mu­si zna­leźć się w dniu ta­ka po­ra, kiedy człowiek ro­biący pla­ny na przyszłość za­pomi­na o nich i postępu­je tak, jak gdy­by nig­dy nie miał żad­nych planów. Mu­si zna­leźć się w dniu ta­ka po­ra, kiedy człowiek mający prze­mawiać mil­knie. I umysł je­go nie snu­je już roz­ważań, ale py­ta: czy one w ogóle coś znaczą? Jeżeli nie możesz zna­leźć w życiu swo­jej Miłość pot­ra­fi zna­leźć drogę tam, gdzie nie ma na­wet ścieżki.A co jeśli życia mi nie star­czy, aby zna­leźć tą praw­dziwą - miłość..