Jeżeli Żyd z pomocą swego marksistowskiego credo podbije narody świata, jego panowanie będzie końcem ludzkości, a nasza planeta, bezludna jak przed milionami lat, będzie pędzić w eterze. Odwieczna natura bezwzględnie karze tych, którzy; łamią jej prawa. To daje mi przekonanie, że działam w imieniu Wszechmogącego Stwórcy.


jeżeli-Żyd-z-pomocą-swego-marksistowskiego-credo-podbije-narody-świata-jego-panowanie-będzie-końcem-ludzkoś-a-nasza-planeta-bezludna-jak-przed
adolf hitlerjeżeliydpomocąswegomarksistowskiegocredopodbijenarodyświatajegopanowaniebędziekońcemludzkościnaszaplanetabezludnajakprzedmilionamilatpędzićeterzeodwiecznanaturabezwzględniekarzetychktórzyłamiąjejprawatodajemiprzekonanieżedziałamimieniuwszechmogącegostwórcyjeżeli ŻydŻyd zz pomocąpomocą swegoswego marksistowskiegomarksistowskiego credocredo podbijepodbije narodynarody światajego panowaniepanowanie będziebędzie końcemkońcem ludzkościnasza planetabezludna jakjak przedprzed milionamimilionami latbędzie pędzićpędzić ww eterzeodwieczna naturanatura bezwzględniebezwzględnie karzekarze tychłamią jejjej prawadaje mimi przekonanieże działamdziałam ww imieniuimieniu wszechmogącegowszechmogącego stwórcyjeżeli Żyd zŻyd z pomocąz pomocą swegopomocą swego marksistowskiegoswego marksistowskiego credomarksistowskiego credo podbijecredo podbije narodypodbije narody światajego panowanie będziepanowanie będzie końcembędzie końcem ludzkościa nasza planetabezludna jak przedjak przed milionamiprzed milionami latbędzie pędzić wpędzić w eterzeodwieczna natura bezwzględnienatura bezwzględnie karzebezwzględnie karze tychłamią jej prawadaje mi przekonanieże działam wdziałam w imieniuw imieniu wszechmogącegoimieniu wszechmogącego stwórcy

Jeśli Żyd za pomocą swej marksistowskiej wiary podbije narody tego świata, to jego korona stanie się żałobnym wieńcem ludzkości. -Adolf Hitler
jeśli-Żyd-za-pomocą-swej-marksistowskiej-wiary-podbije-narody-tego-świata-to-jego-korona-stanie-ę-żałobnym-wieńcem-ludzkoś
Każdy jest prze­kona­ny, że je­go śmierć będzie końcem świata. Nie wie­rzy, że będzie to ko­niec tyl­ko i wyłącznie je­go świata. -Janusz Leon Wiśniewski
każdy-jest prze­kona­ny-że ­go-śmierć-będzie-końcem-świata-nie wie­rzy-że będzie-to ko­niec-tyl­ko-i wyłącznie-­go-świata
A to będę się śmiał, gdy nie zdążą ze zniszczeniem świata przed jego końcem. -Stanisław Jerzy Lec
a-to-będę-ę-śmiał-gdy-nie-zdążą-ze-zniszczeniem-świata-przed-jego-końcem
Sprawa nasza jest słuszna. Wróg będzie rozgromiony. Zwycięstwo będzie do nas należeć. -Wiaczesław Mołotow
sprawa-nasza-jest-słuszna-wróg-będzie-rozgromiony-zwycięstwo-będzie-do-nas-należeć
Kochasz ją od ty­lu lat. To ta­kie oczy­wis­te - w końcu to Two­ja Mat­ka.. I choć od ty­lu lat Ona dob­rze wie, że ją kochasz - po­wiedz Jej to - będzie mi­le zaskoczona.. -Andrea
kochasz-ją od ty­lu-lat-to ­kie-oczy­wis­te- w końcu-to two­ja-mat­ka-i choć-od ty­lu-lat-ona-dob­rze-wie-że ją kochasz