Jeżeli Bóg zna od­po­wie­dzi na wszys­tkie py­tania to człowiek jest od­po­wie­dzią na to z nich, przy którym miał On naj­więcej wątpliwości.


jeżeli-bóg-zna-od­po­wie­dzi-na wszys­tkie-py­tania-to człowiek-jest od­po­wie­dzią-na to z nich-przy-którym miał
aforystokratajeżelibógznaod­po­wie­dzina wszys­tkiepy­taniato człowiekjest od­po­wie­dziąna to z nichprzyktórym miałon naj­więcejwątpliwościjeżeli bógbóg znazna od­po­wie­dziod­po­wie­dzi na wszys­tkiena wszys­tkie py­taniapy­tania to człowiekto człowiek jest od­po­wie­dziąjest od­po­wie­dzią na to z nichprzy którym miałktórym miał on naj­więcejon naj­więcej wątpliwościjeżeli bóg znabóg zna od­po­wie­dzizna od­po­wie­dzi na wszys­tkieod­po­wie­dzi na wszys­tkie py­taniana wszys­tkie py­tania to człowiekpy­tania to człowiek jest od­po­wie­dziąto człowiek jest od­po­wie­dzią na to z nichprzy którym miał on naj­więcejktórym miał on naj­więcej wątpliwościjeżeli bóg zna od­po­wie­dzibóg zna od­po­wie­dzi na wszys­tkiezna od­po­wie­dzi na wszys­tkie py­taniaod­po­wie­dzi na wszys­tkie py­tania to człowiekna wszys­tkie py­tania to człowiek jest od­po­wie­dziąpy­tania to człowiek jest od­po­wie­dzią na to z nichprzy którym miał on naj­więcej wątpliwościjeżeli bóg zna od­po­wie­dzi na wszys­tkiebóg zna od­po­wie­dzi na wszys­tkie py­taniazna od­po­wie­dzi na wszys­tkie py­tania to człowiekod­po­wie­dzi na wszys­tkie py­tania to człowiek jest od­po­wie­dziąna wszys­tkie py­tania to człowiek jest od­po­wie­dzią na to z nich

Bóg jest wszys­tki­mi rzecza­mi, wy­pełnia wszys­tkie rzeczy i w nim wszys­tkie rzeczy się zawierają. Na pod­sta­wie: Księga Uran­tii, 11:8.1 scep­ty­cyzm, bóg, wątpli­wość, byt, myśl, myśl, myśl, bóg, byt, bóg i nad­miar wątpliwości. Strach, że już po wszystkim. Dlacze­go świado­mość na­kazu­je nam od­chodzić od naszych in­styk­ntów? Dlacze­go wie­rzy­my, że to ona ma rację? Błogosławieństwem na­zywa­my niechęć do od­czu­wania w czys­tej pos­ta­ci, szcze­re prag­nienie niemyśli od­rzu­camy bez analizy. Nadzieja, że już po wszys­tkim nie prze­minie w ta­kim czy in­nym wypadku. I przy­naj­mniej to możemy spra­wied­li­wie oz­najmić naszym drob­nym zwycięstwem.Truiz­my rodzą się jak gwiaz­dy, choć może nie za­padają się w so­bie pod ciężarem wsty­du. Oto je­den z nich: na wszys­tko przychodzi czas. Na py­tania, na od­po­wie­dzi, na wątpli­wości i zro­zumienie. Oto dru­gi z nich: żeby dokądkol­wiek dojść, na­leży wyjść.Poz­nałem od­po­wie­dzi na py­tania. I te od­po­wie­dzi mnie zabiły.Przy­jaźń jest naj­de­likat­niej­szym kwiatem, który roz­wi­ja się z wza­jem­nych kon­taktów między­ludzkich. Jeżeli nie dba­my o niego cier­pli­wie i nies­trudze­nie, więdnie i usycha, za­nim ot­worzy wszys­tkie swo­je pączki.