Jeżeli Bóg zna od­po­wie­dzi na wszys­tkie py­tania to człowiek jest od­po­wie­dzią na to z nich, przy którym miał On naj­więcej wątpliwości.


jeżeli-bóg-zna-od­po­wie­dzi-na wszys­tkie-py­tania-to człowiek-jest od­po­wie­dzią-na to z nich-przy-którym miał
aforystokratajeżelibógznaod­po­wie­dzina wszys­tkiepy­taniato człowiekjest od­po­wie­dziąna to z nichprzyktórym miałon naj­więcejwątpliwościjeżeli bógbóg znazna od­po­wie­dziod­po­wie­dzi na wszys­tkiena wszys­tkie py­taniapy­tania to człowiekto człowiek jest od­po­wie­dziąjest od­po­wie­dzią na to z nichprzy którym miałktórym miał on naj­więcejon naj­więcej wątpliwościjeżeli bóg znabóg zna od­po­wie­dzizna od­po­wie­dzi na wszys­tkieod­po­wie­dzi na wszys­tkie py­taniana wszys­tkie py­tania to człowiekpy­tania to człowiek jest od­po­wie­dziąto człowiek jest od­po­wie­dzią na to z nichprzy którym miał on naj­więcejktórym miał on naj­więcej wątpliwościjeżeli bóg zna od­po­wie­dzibóg zna od­po­wie­dzi na wszys­tkiezna od­po­wie­dzi na wszys­tkie py­taniaod­po­wie­dzi na wszys­tkie py­tania to człowiekna wszys­tkie py­tania to człowiek jest od­po­wie­dziąpy­tania to człowiek jest od­po­wie­dzią na to z nichprzy którym miał on naj­więcej wątpliwościjeżeli bóg zna od­po­wie­dzi na wszys­tkiebóg zna od­po­wie­dzi na wszys­tkie py­taniazna od­po­wie­dzi na wszys­tkie py­tania to człowiekod­po­wie­dzi na wszys­tkie py­tania to człowiek jest od­po­wie­dziąna wszys­tkie py­tania to człowiek jest od­po­wie­dzią na to z nich

Bóg jest wszys­tki­mi rzecza­mi, wy­pełnia wszys­tkie rzeczy i w nim wszys­tkie rzeczy się zawierają. Na pod­sta­wie: Księga Uran­tii, 11:8.1  -Niebieniom
bóg-jest wszys­tki­mi-rzecza­mi-wy­pełnia-wszys­tkie-rzeczy-i w nim-wszys­tkie-rzeczy ę-zawierają-na-pod­sta­wie-księga-uran­tii
z biegiem-lat-człowiek-za­daje-so­bie-py­tania-jak wyglądał-by świat-bez-nasze­go-ga­tun­ku-~pa­wel-rychli­ca-py­tania-na które
Poz­nałem od­po­wie­dzi na py­tania. I te od­po­wie­dzi mnie zabiły. -karaczan19
poz­nałem-od­po­wie­dzi-na py­tania-i te od­po­wie­dzi-mnie-zabiły