Jeżeli będziesz żył wedle swojej natury, nigdy nie będziesz biedny; jeżeli wedle ludzkich mniemań - nigdy nie będziesz bogaty.


jeżeli-będziesz-żył-wedle-swojej-natury-nigdy-nie-będziesz-biedny-żeli-wedle-ludzkich-mniemań-nigdy-nie-będziesz-bogaty
epikurjeżelibędzieszżyłwedleswojejnaturynigdyniebiednyjeżeliludzkichmniemańbogatyjeżeli będzieszbędziesz żyłżył wedlewedle swojejswojej naturynigdy nienie będzieszbędziesz biednyjeżeli wedlewedle ludzkichludzkich mniemańmniemańnigdynigdy nienie będzieszbędziesz bogatyjeżeli będziesz żyłbędziesz żył wedleżył wedle swojejwedle swojej naturynigdy nie będziesznie będziesz biednyjeżeli wedle ludzkichwedle ludzkich mniemańludzkich mniemańnigdy nienigdy nie będziesznie będziesz bogatyjeżeli będziesz żył wedlebędziesz żył wedle swojejżył wedle swojej naturynigdy nie będziesz biednyjeżeli wedle ludzkich mniemańwedle ludzkich mniemańnigdy nie będziesznigdy nie będziesz bogatyjeżeli będziesz żył wedle swojejbędziesz żył wedle swojej naturyjeżeli wedle ludzkich mniemańnigdy nie będziesz bogaty

Jeżeli będziesz żył wed­le swo­jej na­tury, nig­dy nie będziesz bied­ny; jeżeli wed­le ludzkich mniemań - nig­dy nie będziesz bogaty.Zrób to, zanim będziesz gotów, gdyż nigdy nie będziesz gotów, jeśli będziesz czekaćŚwiat nie sądzi czynów ludzkich wedle ich dobroci, ale wedle ich piękności; nie wedle tego, czy są sprawiedliwe, ale czy wielkie; nie wedle ich rozsądku, ale wedle ich nadzwyczajności.Jeżeli będziesz pracować tylko dla pieniędzy, nigdy nie odniesiesz sukcesu.Jeżeli będziesz postępować najlepiej jak możesz, nie będziesz miał czasu martwic się, czy Ci się uda.Zdrada to cios, którego nie oczekujesz. Jeśli dobrze poznasz swoje serce, to nigdy Ci takiego ciosu nie zada. Będziesz bowiem znał jego najtajniejsze marzenia i jego tęsknoty, i będziesz je szanował. Nikt nie może uciec przed własnym sercem. Dlatego lepiej słuchać, co ono mówi. Aby żaden niespodziewany cios nigdy Cię nie dosięgnął.