Jeżeli będziesz postępować najlepiej jak możesz, nie będziesz miał czasu martwic się, czy Ci się uda.


jeżeli-będziesz-postępować-najlepiej-jak-możesz-nie-będziesz-miał-czasu-martwic-ę-czy-ci-ę-uda
h. jackson brownjeżelibędzieszpostępowaćnajlepiejjakmożeszniemiałczasumartwicsięczysięudajeżeli będzieszbędziesz postępowaćpostępować najlepiejnajlepiej jakjak możesznie będzieszbędziesz miałmiał czasuczasu martwicmartwic sięczy cisię udajeżeli będziesz postępowaćbędziesz postępować najlepiejpostępować najlepiej jaknajlepiej jak możesznie będziesz miałbędziesz miał czasumiał czasu martwicczasu martwic sięczy ci sięci się udajeżeli będziesz postępować najlepiejbędziesz postępować najlepiej jakpostępować najlepiej jak możesznie będziesz miał czasubędziesz miał czasu martwicmiał czasu martwic sięczy ci się udajeżeli będziesz postępować najlepiej jakbędziesz postępować najlepiej jak możesznie będziesz miał czasu martwicbędziesz miał czasu martwic się

Jeżeli coś ci się nie uda, możesz być rozczarowany. Jeżeli jednak nie będziesz dalej próbować, już po tobie.Życie jest jak ro­wero­wa wy­cie­czka górska, gdy u podnóża góry wy­bie­rzesz dro­ge pros­ta, łatwą, i na ko­lej­nych roz­widle­niach wy­bierał po­dob­ne, nie bedziesz miał się czym chwa­lić gdy w końcu wszys­tkie dro­gi będą pro­wadzić w dół. Prze­ciw­nie gdy będziesz się męczył i sta­rał, za­jedziesz o wiele da­lej, i na­wet jeśli nie uda Ci sie wjechac na szczyt, możesz być z siebie dumny.Dopóki będziesz szczęśliwy, wielu będziesz miał przyjaciół. Gdy los cię opuści, będziesz sam.Jak będziesz chciał miec piękną Ko­bietę jak tort. To naucz się dzielic nią z ko­lega­mi. A kiedy będziesz miał za­kalec to to cias­to zjesz wte­dy sam .Ucz się na błędach innych, nigdy nie będziesz miał czasu, by samemuje popełnić.Jeżeli będziesz żył wed­le swo­jej na­tury, nig­dy nie będziesz bied­ny; jeżeli wed­le ludzkich mniemań - nig­dy nie będziesz bogaty.