Jeżeli bu­ty uwierają - to dob­ry znak. Coś się tu dzieje, coś, co nas wska­zuje, co głucho nas us­ta­wia, co nas określa.


jeżeli-bu­ty-uwierają- to dob­ry-znak-coś ę- dzieje-coś-co nas-wska­zuje-co głucho-nas-us­­wia-co nas-okreś
c » julio cortázar » opowieści o kronopiach i famachjeżelibu­tyuwierają to dob­ryznakcoś siętu dziejecośco naswska­zujeco głuchonasus­ta­wiaokreślajeżeli bu­tybu­ty uwierają to dob­ry znakcoś się tu dziejeco nas wska­zujeco głucho nasnas us­ta­wiaco nas określajeżeli bu­ty uwierająco głucho nas us­ta­wia

Miłość jak i szczęście nie jest to coś, co przychodzi z zewnątrz, one są w nas, one tkwią w nas i tylko od nas zależy, czy w sprzyjających momentach wyzwalają się.Życie to coś, co dzieje się obok nas, gdy jesteśmy zajęci układaniem planów.Musimy zrobić coś, co by od nas zależało, zważywszy, że dzieje się tak dużo, co nie należy do nikogo.Życie to coś, co dzieje się obok nas, gdy jes­teśmy zajęci układa­niem planów.Za ok­na­mi noc. Cisza, ciem­ność i chłód. Noc ma w so­bie coś ta­jem­nicze­go. Coś, co spra­wia, że czu­jemy się na ty­le od­ważnie, by szep­tać słowa, które w świet­le dnia nig­dy nie przeszłyby nam przez stru­ny głoso­we. W no­cy czu­jemy się bez­pie­czni - jak­by nikt na nas nie pat­rzył, jak­by nikt nas nie widział, jak gdy­by cały świat na chwilę ze zmęcze­niem zat­rzasnął powieki.