Jeżeli chcesz, żeby two­je życie było piękne, może ta­kie być. Prze­cież to ty sam je układasz, nie? 


jeżeli-chcesz-żeby-two­-życie-było-piękne-może-­kie-być-prze­cież to ty sam- układasz-nie 
krystyna siesickajeżelichceszżebytwo­jeżyciebyłopięknemożeta­kiebyćprze­cież to ty samje układasznie jeżeli chceszżeby two­jetwo­je życieżycie byłobyło pięknemoże ta­kieta­kie byćprze­cież to ty sam je układaszżeby two­je życietwo­je życie byłożycie było pięknemoże ta­kie byćżeby two­je życie byłotwo­je życie było piękneżeby two­je życie było piękne

Jak w kołow­rotku bez­wolnie się kręcę Gu­biąc wątek i dni A ja­kiś bies wciąż pow­tarza mi: prędzej! A życie prze­cież po to jest, żeby pożyć By spy­tać siebie: mieć, czy być? Bo życie prze­cież po to jest, żeby pożyć Nim w kołow­rotku pęknie nić Kocham go ! ja­kie to piękne ! po­wie­dzieć mu ? Nie wiem.. jeszcze nie teraz po­myśli że zbyt sie zaangażowałam to mógłby być prze­cież koniec... po­wiem gdy będę pewna. wy­daje mi się że jestem. war­to wal­czyć o tę miłość ? tak. ale prze­cież i tak nie wygram. jes­tem tą drugą, nie zos­ta­wi jej dla mnie...jest tak sa­mo bez ciebie bo prze­cież nic się nie może zmienić jeżeli nig­dy cię nie  było.Myślisz - już niżej spaść nie możesz, Prze­cież nie może być już gorzej. Z nadzieją sta­wiasz na tą je­dyną kartę Lecz życie szyb­ko spro­wadza Cię na ziemię, Po­kazując, jak bar­dzo się myliłeś... Nig­dy nie jest tak, żeby nie mogło być jeszcze gorzej. Nigdy. ...Za ateiz­mem prze­mawia wiele ar­gu­mentów. Więcej niż za re­ligią. W grun­cie rzeczy to lo­giczne, żeby być ateistą. Tak jak lo­giczne i ro­zum­ne jest to, żeby się nie za­kochać... A prze­cież ludzie nie są w tym wy­pad­ku lo­giczni. Na szczęście.Jest ta­ka wdzięczność kiedy chcesz dziękować lecz przys­ta­jesz jak ga­pa bo nie widzisz komu a prze­cież sam nie jes­teś płacząc po kryjomu