Jeżeli coś ci się nie uda, możesz być rozczarowany. Jeżeli jednak nie będziesz dalej próbować, już po tobie.


jeżeli-coś-ę-nie-uda-możesz-być-rozczarowany-jeżeli-jednak-nie-będziesz-dalej-próbować-już-po-tobie
beverly sillsjeżelicośsięnieudamożeszbyćrozczarowanyjednakbędzieszdalejpróbowaćjużpotobiejeżeli coścoś cisię nienie udamożesz byćbyć rozczarowanyjeżeli jednakjednak nienie będzieszbędziesz dalejdalej próbowaćjuż popo tobiejeżeli coś cicoś ci sięci się niesię nie udamożesz być rozczarowanyjeżeli jednak niejednak nie będziesznie będziesz dalejbędziesz dalej próbowaćjuż po tobiejeżeli coś ci sięcoś ci się nieci się nie udajeżeli jednak nie będzieszjednak nie będziesz dalejnie będziesz dalej próbowaćjeżeli coś ci się niecoś ci się nie udajeżeli jednak nie będziesz dalejjednak nie będziesz dalej próbować

Jeżeli będziesz postępować najlepiej jak możesz, nie będziesz miał czasu martwic się, czy Ci się uda. -H. Jackson Brown
jeżeli-będziesz-postępować-najlepiej-jak-możesz-nie-będziesz-miał-czasu-martwic-ę-czy-ci-ę-uda
Jeżeli będziesz żył wed­le swo­jej na­tury, nig­dy nie będziesz bied­ny; jeżeli wed­le ludzkich mniemań - nig­dy nie będziesz bogaty. -Epikur
jeżeli-będziesz-żył-wed­-swo­jej-na­tury-nig­dy-nie będziesz-bied­ny-żeli-wed­-ludzkich-mniemań- nig­dy-nie będziesz-bogaty
Jeżeli będziesz żył wedle swojej natury, nigdy nie będziesz biedny; jeżeli wedle ludzkich mniemań - nigdy nie będziesz bogaty. -Epikur
jeżeli-będziesz-żył-wedle-swojej-natury-nigdy-nie-będziesz-biedny-żeli-wedle-ludzkich-mniemań-nigdy-nie-będziesz-bogaty
Jeżeli myślisz, że coś możesz lub cze­goś nie możesz, za każdym ra­zem masz rację. -Henry Ford
jeżeli-myślisz-że coś-możesz-lub-cze­goś-nie możesz-za każdym-ra­zem-masz-rację