Jeżeli coś do­tyka cię, znaczy: do­tyczy cię. Jeżeli­by nie do­tyczyło cię - nie do­tykałoby cię, nie zrażało, nie ob­rażało, nie drażniło, nie kuło, nie ra­niło. Jeżeli bro­nisz się, znaczy: czu­jesz się ata­kowa­ny. Jeżeli czu­jesz się ata­kowa­ny, znaczy: jes­teś cel­nie tra­fiony. Miej to na uwadze.


jeżeli-coś-do­tyka-ę-znaczy-do­tyczy-ę-jeżeli­by nie do­tyczyło-ę- nie do­tykałoby-ę-nie zrażało-nie ob­rażało
edward stachurajeżelicośdo­tykacięznaczydo­tyczycięjeżeli­by nie do­tyczyłocię nie do­tykałobynie zrażałonie ob­rażałonie drażniłonie kułonie ra­niłojeżeli bro­niszsięczu­jesz sięata­kowa­nyjeżeli czu­jesz sięata­kowa­nyjes­teścel­nietra­fionymiej to na uwadzejeżeli coścoś do­tykado­tyka ciędo­tyczy cięjeżeli­by nie do­tyczyło cię nie do­tykałoby cięjeżeli bro­nisz sięczu­jesz się ata­kowa­nyjeżeli czu­jesz się ata­kowa­nyjes­teś cel­niecel­nie tra­fionyjeżeli coś do­tykacoś do­tyka cięjes­teś cel­nie tra­fiony

****** *** Jeżeli w Twoim życiu wszys­tko tańczy i śpiewa , gdy czu­jesz ra­dość , i szczęście Cię roz­piera , a motyle uroczo roz­ra­biają , to znaczy, że jes­teś na właści­wym balu... ...bez ma­sek i udawania... ****** *** Tak bar­dzo sie nit­ka z igłą kluciła, Która ważniej­sza żeby Pa­ni coś uszyła. -bo ja jes­tem ta­ka długa *a ja ta­ka chuda - be­zem­nie się w ma­teriał nie wbi­jesz * gdy mnie nie bd to z cze­go uszy­jesz? - ja zmieniam ko­lory *ah, a ja us­ta­lam wzo­ry Kraw­co­wa sie zde­ner­wo­wala, I tak im powiedziała: `Jeżeli by­cie za­kochaną oz­nacza by­cie idiotką, to ja się na to nie piszę.Jeżeli jes­teś w trwałym związku i na­dej­dzie chwi­la kiedy zas­ta­nowisz sie czy na­dal kochasz, po­myśl so­bie co byś zro­bił gdy­byś nag­le zna­lazł się nad gro­bem dru­giej płówki... Jeżeli poczu­jesz głebo­ki smu­tek i łzy popłyną Ci po po­liczku bedziesz już wie­dział że jes­teś z kimś bez które­go nie możesz żyć.znaczysz więcej niż cały świat a to wszys­tko tra­ci sens gdy przy mnie nie ma Cie tra­ci brawę, sta­je się czar­no-białe a to dla­tego, że jes­teś mym światem pot­rze­buje Cie ciągle jak kwiat wo­dy bez Ciebie usycham i czu­je jak umieram