Jeżeli dyp­lo­mata chce z wszelką cenę ut­rzy­mać pakt po­kojo­wy, to znaczy, że przy gra­nicach już cze­kają go­towe dy­wiz­je krążow­ników i czołgów.


jeżeli-dyp­lo­mata-chce-z wszelką-cenę-ut­rzy­ć-pakt-po­kojo­wy-to znaczy-że przy-gra­nicach-już-cze­kają-go­towe-dy­wiz­
josif wissarionowicz dżugaszwili (józef stalin)jeżelidyp­lo­matachcez wszelkącenęut­rzy­maćpaktpo­kojo­wyto znaczyże przygra­nicachjużcze­kajągo­towedy­wiz­jekrążow­nikówi czołgówjeżeli dyp­lo­matadyp­lo­mata chcechce z wszelkąz wszelką cenęcenę ut­rzy­maćut­rzy­mać paktpakt po­kojo­wyże przy gra­nicachgra­nicach jużjuż cze­kającze­kają go­towego­towe dy­wiz­jedy­wiz­je krążow­nikówkrążow­ników i czołgówjeżeli dyp­lo­mata chcedyp­lo­mata chce z wszelkąchce z wszelką cenęz wszelką cenę ut­rzy­maćcenę ut­rzy­mać paktut­rzy­mać pakt po­kojo­wyże przy gra­nicach jużgra­nicach już cze­kająjuż cze­kają go­towecze­kają go­towe dy­wiz­jego­towe dy­wiz­je krążow­nikówdy­wiz­je krążow­ników i czołgów

Człowiek mu­si za wszelką cenę po­konać gra­witację Ziemi i mieć w re­zer­wie przes­trzeń, przy­naj­mniej, Układu Słonecznego.Kiedy wyścig sta­je się zbyt trud­ny to znaczy, że nie możesz już dot­rzy­mać kroku.Dyp­lo­mac­ja nie mu­si być przy­jem­na, ważne by była skuteczna.Na­wet dyp­lo­mata pot­rze­buje ochrony.Szcze­ry dyp­lo­mata jest jak sucha wo­da al­bo drew­niane żelazo.Giętki język ludzki składa się z os­trych na­zew­ników, wrzących przy­miot­ników, tnących czy­now­ników, szpiczas­tych wskaźników i jeszcze pa­ru nazw, to nie dzi­wota, że przy roz­mo­wie en fa­ce ka­leczy i zniek­ształca twarze oponentów.