Jeżeli jakaś rzecz jest dla ciebie trudna, nie należy przypuszczać, że jest niemożliwa do spełnienia dla człowieka. Ale jeżeli jakaś rzecz jest możliwa i dostępna dla człowieka, uważaj, że jest także do osiągnięcia dla ciebie.


jeżeli-jakaś-rzecz-jest-dla-ciebie-trudna-nie-należy-przypuszczać-że-jest-niemożliwa-do-spełnienia-dla-człowieka-ale-żeli-jakaś-rzecz-jest
marek aureliuszjeżelijakaśrzeczjestdlaciebietrudnanienależyprzypuszczaćżeniemożliwadospełnieniaczłowiekaalejeżelimożliwadostępnaczłowiekauważajtakżeosiągnięciaciebiejeżeli jakaśjakaś rzeczrzecz jestjest dladla ciebieciebie trudnanie należynależy przypuszczaćże jestjest niemożliwaniemożliwa dodo spełnieniaspełnienia dladla człowiekaale jeżelijeżeli jakaśjakaś rzeczrzecz jestjest możliwamożliwa ii dostępnadostępna dladla człowiekaże jestjest takżetakże dodo osiągnięciaosiągnięcia dladla ciebiejeżeli jakaś rzeczjakaś rzecz jestrzecz jest dlajest dla ciebiedla ciebie trudnanie należy przypuszczaćże jest niemożliwajest niemożliwa doniemożliwa do spełnieniado spełnienia dlaspełnienia dla człowiekaale jeżeli jakaśjeżeli jakaś rzeczjakaś rzecz jestrzecz jest możliwajest możliwa imożliwa i dostępnai dostępna dladostępna dla człowiekaże jest takżejest także dotakże do osiągnięciado osiągnięcia dlaosiągnięcia dla ciebie

Dla człowieka niedojrzałego znamienne jest, że pragnie on wzniośle umrzeć za jakąś sprawę; dla dojrzałego natomiast - że pragnie dla niej żyć. -Wilhelm Stekel
dla-człowieka-niedojrzałego-znamienne-jest-że-pragnie-on-wznioś-umrzeć-za-jakąś-sprawę-dla-dojrzałego-natomiast-że-pragnie-dla-niej-żyć
Dla człowieka niedoj­rzałego zna­mien­ne jest, że prag­nie on wzniośle um­rzeć za jakąś sprawę; dla doj­rzałego na­tomiast - że prag­nie skrom­nie dla niej żyć. -Wilhelm Stekel
dla-człowieka-niedoj­rzałego-zna­mien­ne-jest-że prag­nie-on wznioś-um­rzeć-za jakąś-sprawę-dla-doj­rzałego-na­tomiast
Jeżeli sława ma pewne niedogodności dla mężczyzn, tedy dla kobiet jest prawdziwą klęską. -Adela Boury
jeżeli-sława-pewne-niedogodnoś-dla-mężczyzn-tedy-dla-kobiet-jest-prawdziwą-klęską
Dla człowieka nie tyl­ko świat otaczający jest za­gadką; jest on nią sam dla siebie. I z obu ta­jem­nic bar­dziej dręczącą wy­daje się ta druga. -Antoni Kępiński
dla-człowieka-nie tyl­ko-świat-otaczający-jest za­gadką-jest on ą-sam-dla-siebie-i z obu-­jem­nic-bar­dziej-dręczącą-wy­daje ę
Grzeczność jest dla człowieka tym, czym ciepło dla wosku. -Artur Schopenhauer
grzeczność-jest-dla-człowieka-tym-czym-ciepło-dla-wosku
Mały krok dla człowieka jest wielkim krokiem dla ludzkości. -Irving Amstrong
mały-krok-dla-człowieka-jest-wielkim-krokiem-dla-ludzkoś