Jeżeli jes­teś w trwałym związku i na­dej­dzie chwi­la kiedy zas­ta­nowisz sie czy na­dal kochasz, po­myśl so­bie co byś zro­bił gdy­byś nag­le zna­lazł się nad gro­bem dru­giej płówki... Jeżeli poczu­jesz głebo­ki smu­tek i łzy popłyną Ci po po­liczku bedziesz już wie­dział że jes­teś z kimś bez które­go nie możesz żyć.


jeżeli-jes­teś-w trwałym-związku-i na­dej­dzie-chwi­-kiedy-zas­­nowisz-sie-czy-na­dal-kochasz-po­myśl-so­bie-co byś-zro­bił
tkaczu32jeżelijes­teśw trwałymzwiązkui na­dej­dziechwi­lakiedyzas­ta­nowiszsieczyna­dalkochaszpo­myślso­bieco byśzro­biłgdy­byśnag­lezna­lazł sięnadgro­bemdru­giejpłówkijeżeli poczu­jeszgłebo­kismu­teki łzypopłynąci po po­liczkubedzieszjużwie­działże jes­teśz kimśbezktóre­gonie możeszżyćjeżeli jes­teśjes­teś w trwałymw trwałym związkuzwiązku i na­dej­dziei na­dej­dzie chwi­lachwi­la kiedykiedy zas­ta­nowiszzas­ta­nowisz siesie czyczy na­dalna­dal kochaszpo­myśl so­bieso­bie co byśco byś zro­biłzro­bił gdy­byśgdy­byś nag­lenag­le zna­lazł sięzna­lazł się nadnad gro­bemgro­bem dru­giejdru­giej płówkipłówki jeżeli poczu­jeszjeżeli poczu­jesz głebo­kigłebo­ki smu­teksmu­tek i łzyi łzy popłynąpopłyną ci po po­liczkuci po po­liczku bedzieszbedziesz jużjuż wie­działwie­dział że jes­teśże jes­teś z kimśz kimś bezbez które­goktóre­go nie możesznie możesz żyćjeżeli jes­teś w trwałymjes­teś w trwałym związkuw trwałym związku i na­dej­dziezwiązku i na­dej­dzie chwi­lai na­dej­dzie chwi­la kiedychwi­la kiedy zas­ta­nowiszkiedy zas­ta­nowisz siezas­ta­nowisz sie czysie czy na­dalczy na­dal kochaszpo­myśl so­bie co byśso­bie co byś zro­biłco byś zro­bił gdy­byśzro­bił gdy­byś nag­legdy­byś nag­le zna­lazł sięnag­le zna­lazł się nadzna­lazł się nad gro­bemnad gro­bem dru­giejgro­bem dru­giej płówkidru­giej płówki jeżeli poczu­jeszpłówki jeżeli poczu­jesz głebo­kijeżeli poczu­jesz głebo­ki smu­tekgłebo­ki smu­tek i łzysmu­tek i łzy popłynąi łzy popłyną ci po po­liczkupopłyną ci po po­liczku bedzieszci po po­liczku bedziesz jużbedziesz już wie­działjuż wie­dział że jes­teświe­dział że jes­teś z kimśże jes­teś z kimś bezz kimś bez które­gobez które­go nie możeszktóre­go nie możesz żyć

Większość ludzi, to zwierzęta stad­ne, gro­madzą się w gru­py, bo sa­mi są słabi, bez­silni. Jeśli w roz­mo­wie z kimś boisz się włas­ne­go zda­nia, wy­powiadasz je tyl­ko wte­dy, kiedy czu­jesz i widzisz wspar­cie in­nych osób, to gar­dzę tobą. Bo gdy nag­le znaj­dziesz się w sy­tuac­ji, kiedy będziesz sam, to jes­teś zerem.Bo ja lu­bię być na­zywaną przez Ciebie We­roni­ka Kawlewska to ta­kie bez­czel­ne - zazdrość. Osadza się w To­bie, gdy jes­teś szczęśliwa. a kiedy jest z inną, wybucha. Da­jesz jej władze, puszczasz ją, nie zabraniasz, a ona roz­bi­ja wszystko, całe wnętrze całą duszę, ciało Nie ro­bisz nic, bo nic zro­bić nie możesz nie ma le­ku na jej zatrzymanie mam tyl­ko diagnozę, na tą podła zazdrość jeśli ona wybucha, to ty go kochasz, nie ma nic z niczego, kochasz go, jeszcze, teraz już kochasz..Kiedy przychodzisz z pra­cy, to masz lat ile masz. Kiedy kocha­my się późnym po­połud­niem, to sta­jesz się ener­giczną trzydziestolatką. Kiedy kocha­my się przed północą, to jes­teś już sza­loną dwudziestolatką. A kiedy kocha­my się nad ra­nem, to mam wątpli­wości i wyrzu­ty, bo jes­teś już bar­dzo nieletnią...- Skąd masz te blizny? - Walczyłam. - Z kim? - Ze sobą. .............................. Kiedy masz ja­kikol­wiek prob­lem sięgasz po żyletkę. Spróbu­jesz raz - nie ma już dla Ciebie ra­tun­ku. Wte­dy two­je życie się kom­pli­kuje, na­biera zmian. Jes­teś go­towy żyć w ciągłym kłamstwie? Jes­teś go­towy oszu­kiwać najbliższych? Pat­rzeć na siebie z obrzydzeniem? Płakać co wieczór? Po­paść w autoag­resję, a na­wet w depresję? Jeżeli tak to dro­ga wolna...