Jeżeli jest coś po ludzku pewne, to fakt, że środowisko wielkiego człowieka, nie urobi go, póki on sam nie zdoła przetworzyć tego środowiska.


jeżeli-jest-coś-po-ludzku-pewne-to-fakt-że-środowisko-wielkiego-człowieka-nie-urobi-go-póki-on-sam-nie-zdoła-przetworzyć-tego-środowiska
william jamesjeżelijestcośpoludzkupewnetofaktżeśrodowiskowielkiegoczłowiekanieurobigopókionsamzdołaprzetworzyćtegośrodowiskajeżeli jestjest coścoś popo ludzkuludzku pewneże środowiskośrodowisko wielkiegowielkiego człowiekanie urobiurobi gopóki onon samsam nienie zdołazdoła przetworzyćprzetworzyć tegotego środowiskajeżeli jest cośjest coś pocoś po ludzkupo ludzku pewneże środowisko wielkiegośrodowisko wielkiego człowiekanie urobi gopóki on samon sam niesam nie zdołanie zdoła przetworzyćzdoła przetworzyć tegoprzetworzyć tego środowiskajeżeli jest coś pojest coś po ludzkucoś po ludzku pewneże środowisko wielkiego człowiekapóki on sam nieon sam nie zdołasam nie zdoła przetworzyćnie zdoła przetworzyć tegozdoła przetworzyć tego środowiskajeżeli jest coś po ludzkujest coś po ludzku pewnepóki on sam nie zdołaon sam nie zdoła przetworzyćsam nie zdoła przetworzyć tegonie zdoła przetworzyć tego środowiska

Majątek ruchomy i własność nieruchoma. Jeżeli życie obeszło się z kimś prawdziwie po zbójecku i odjęło mu z czci, przyjaciół, zwolenników, zdrowia, majątku, co tylko odjąć mogło, to w następstwie odkrywa on może, kiedy minie pierwszy wstrząs, iż jest bogatszy niż pierwej. Albowiem dopiero wtedy wie się, co należy do nas tak, iż żadna dłoń zbójecka tknąć tego nie zdoła: a z grabieży i zamętu wyjść można wyniosłością wielkiego obszarnika.Świat ma dla człowieka tyle znaczenia, ile człowiek sam zdoła ze świata wydobyć.Drogi człowieka do Boga są właściwie proste, jeżeli człowiek je sam nie pokręci.Jeżeli coś kochasz, daj mu wol­ność. Jeżeli wróci do Ciebie, jest Two­je. Jeżeli nie wróci, oz­nacza to, że nig­dy od początku Two­je nie było.Komitet to coś, co składa się przynajmniej z trzech osób nie nadających się do tego, co mają robić, wyznaczonych przez kogoś, kto sam nie ma chęci robić tego, co po dokładnym namyśle okazuje się niepotrzebne.Do tego doszło, ze jeżeli ktoś nie zrobił komuś świństwa, to zaraz uważa się go za szlachetnego człowieka.