Jeżeli jeszcze się nicze­go nie nauczyłeś To za­pamiętaj jed­no: to nig­dy się nie skończy, Dopóki trum­na nie znaj­dzie się w ziemi...


jeżeli-jeszcze ę-nicze­go-nie nauczyłeś-to-za­pamiętaj-jed­no-to nig­dy ę-nie skończy-dopóki-trum­na-nie znaj­dzie ę-w ziemi
tupac amaru shakurjeżelijeszcze sięnicze­gonie nauczyłeśtoza­pamiętajjed­noto nig­dy sięnie skończydopókitrum­nanie znaj­dzie sięw ziemijeżeli jeszcze sięjeszcze się nicze­gonicze­go nie nauczyłeśza­pamiętaj jed­noto nig­dy się nie skończydopóki trum­natrum­na nie znaj­dzie sięnie znaj­dzie się w ziemijeżeli jeszcze się nicze­gojeszcze się nicze­go nie nauczyłeśnie nauczyłeś to za­pamiętajdopóki trum­na nie znaj­dzie siętrum­na nie znaj­dzie się w ziemijeżeli jeszcze się nicze­go nie nauczyłeśnicze­go nie nauczyłeś to za­pamiętajnie nauczyłeś to za­pamiętaj jed­nodopóki trum­na nie znaj­dzie się w ziemijeszcze się nicze­go nie nauczyłeś to za­pamiętajnicze­go nie nauczyłeś to za­pamiętaj jed­no

Zaw­sze znaj­dzie się ktoś, kto się znaj­dzie nie w porę. -Jacek Kaczmarski
zaw­sze-znaj­dzie ę-ktoś-kto ę-znaj­dzie-nie w porę
Nig­dy jeszcze nie ut­wier­dziłem się moc­niej w kojącej pew­ności. Jes­tem oby­wate­lem Ziemi, dzie­dzi­cem nie tyl­ko Greków i Rzy­mian, ale pra­wie nieskończoności. -Zbigniew Herbert
nig­dy-jeszcze-nie ut­wier­dziłem ę-moc­niej-w kojącej-pew­noś-jes­tem oby­wate­lem-ziemi-dzie­dzi­cem-nie tyl­ko-greków
Dyp­lo­mac­ja to umiejętność pow­tarza­nia
dyp­lo­mac­ja-to umiejętność-pow­tarza­nia-dob­ry-piesek-dopóki-nie znaj­dzie ę-od­po­wied­nio-gru­bego-kija
Ludzka oso­ba: nienajmądrzej­sza bo znaj­dzie się ktoś mądrzej­szy i nie głup­sza bo znaj­dzie się ktoś głup­szy. (Ideal­ne porówna­nie jedności). -S.Aleksandra
ludzka-oso­ba-nienajmądrzej­sza-bo znaj­dzie ę-ktoś-mądrzej­szy-i nie głup­sza-bo znaj­dzie ę-ktoś-głup­szy
Na miłość samą w so­bie jest ty­siąc słów, ale nig­dy nie znaj­dzie się ta­kiego, które w całości od­da­wałoby jej sens. -Devin
na miłość-samą-w so­bie-jest ty­ąc-słów-ale-nig­dy-nie znaj­dzie ę-­kiego-które-w całoś-od­da­wałoby-jej-sens