Jeżeli jeszcze się nicze­go nie nauczyłeś To za­pamiętaj jed­no: to nig­dy się nie skończy, Dopóki trum­na nie znaj­dzie się w ziemi...


jeżeli-jeszcze ę-nicze­go-nie nauczyłeś-to-za­pamiętaj-jed­no-to nig­dy ę-nie skończy-dopóki-trum­na-nie znaj­dzie ę-w ziemi
tupac amaru shakurjeżelijeszcze sięnicze­gonie nauczyłeśtoza­pamiętajjed­noto nig­dy sięnie skończydopókitrum­nanie znaj­dzie sięw ziemijeżeli jeszcze sięjeszcze się nicze­gonicze­go nie nauczyłeśza­pamiętaj jed­noto nig­dy się nie skończydopóki trum­natrum­na nie znaj­dzie sięnie znaj­dzie się w ziemijeżeli jeszcze się nicze­gojeszcze się nicze­go nie nauczyłeśnie nauczyłeś to za­pamiętajdopóki trum­na nie znaj­dzie siętrum­na nie znaj­dzie się w ziemijeżeli jeszcze się nicze­go nie nauczyłeśnicze­go nie nauczyłeś to za­pamiętajnie nauczyłeś to za­pamiętaj jed­nodopóki trum­na nie znaj­dzie się w ziemijeszcze się nicze­go nie nauczyłeś to za­pamiętajnicze­go nie nauczyłeś to za­pamiętaj jed­no

Nig­dzie człowiek nie znaj­dzie przy­jem­ne­go, spo­koj­ne­go miej­sca, bo nie ma ta­kiego miej­sca na świecie. Możesz się łudzić, że gdzieś ta­ki kąt jest, ale jeżeli tam wreszcie dot­rzesz, ktoś wśliz­nie się korzys­tając z chwi­li two­jej nieuwa­gi i wy­pisze ci na ścianie tuż pod no­sem ja­kieś plugastwo.Zaw­sze znaj­dzie się ktoś, kto się znaj­dzie nie w porę.Nig­dy jeszcze nie ut­wier­dziłem się moc­niej w kojącej pew­ności. Jes­tem oby­wate­lem Ziemi, dzie­dzi­cem nie tyl­ko Greków i Rzy­mian, ale pra­wie nieskończoności.Dyp­lo­mac­ja to umiejętność pow­tarza­nia Ludzka oso­ba: nienajmądrzej­sza bo znaj­dzie się ktoś mądrzej­szy i nie głup­sza bo znaj­dzie się ktoś głup­szy. (Ideal­ne porówna­nie jedności).Na miłość samą w so­bie jest ty­siąc słów, ale nig­dy nie znaj­dzie się ta­kiego, które w całości od­da­wałoby jej sens.