Jeżeli już używasz mo­jego wier­sza po­daj auto­ra dzięku­je za uwagę ! Na zielo­nej tra­wie wi­sien­ka­mi się bawię choć skosztuj mej słodyczy a ra­zem będziem krzyczeć w tej dziczy ...;DDD 14.03.2015 Malusia_035 


jeżeli-już-używasz-mo­jego-wier­sza-po­daj-auto­ra-dzięku­-za uwagę-na-zielo­nej-tra­wie-wi­­ka­mi ę-bawię-choć-skosztuj-mej
malusia_035jeżelijużużywaszmo­jegowier­szapo­dajauto­radzięku­jeza uwagęnazielo­nejtra­wiewi­sien­ka­mi siębawięchoćskosztujmejsłodyczyra­zembędziemkrzyczećw tej dziczyddd14032015malusia035 jeżeli jużjuż używaszużywasz mo­jegomo­jego wier­szawier­sza po­dajpo­daj auto­raauto­ra dzięku­jedzięku­je za uwagęza uwagęnana zielo­nejzielo­nej tra­wietra­wie wi­sien­ka­mi sięwi­sien­ka­mi się bawiębawię choćchoć skosztujskosztuj mejmej słodyczyra­zem będziembędziem krzyczećkrzyczeć w tej dziczyjeżeli już używaszjuż używasz mo­jegoużywasz mo­jego wier­szamo­jego wier­sza po­dajwier­sza po­daj auto­rapo­daj auto­ra dzięku­jeauto­ra dzięku­je za uwagędzięku­je za uwagęna zielo­nejna zielo­nej tra­wiezielo­nej tra­wie wi­sien­ka­mi siętra­wie wi­sien­ka­mi się bawięwi­sien­ka­mi się bawię choćbawię choć skosztujchoć skosztuj mejskosztuj mej słodyczysłodyczy a ra­zema ra­zem będziemra­zem będziem krzyczećbędziem krzyczeć w tej dziczy