Jeżeli już używasz mo­jego wier­sza po­daj auto­ra dzięku­je za uwagę ! Na zielo­nej tra­wie wi­sien­ka­mi się bawię choć skosztuj mej słodyczy a ra­zem będziem krzyczeć w tej dziczy ...;DDD 14.03.2015 Malusia_035 


jeżeli-już-używasz-mo­jego-wier­sza-po­daj-auto­ra-dzięku­-za uwagę-na-zielo­nej-tra­wie-wi­­ka­mi ę-bawię-choć-skosztuj-mej
malusia_035jeżelijużużywaszmo­jegowier­szapo­dajauto­radzięku­jeza uwagęnazielo­nejtra­wiewi­sien­ka­mi siębawięchoćskosztujmejsłodyczyra­zembędziemkrzyczećw tej dziczyddd14032015malusia035 jeżeli jużjuż używaszużywasz mo­jegomo­jego wier­szawier­sza po­dajpo­daj auto­raauto­ra dzięku­jedzięku­je za uwagęza uwagęnana zielo­nejzielo­nej tra­wietra­wie wi­sien­ka­mi sięwi­sien­ka­mi się bawiębawię choćchoć skosztujskosztuj mejmej słodyczyra­zem będziembędziem krzyczećkrzyczeć w tej dziczyjeżeli już używaszjuż używasz mo­jegoużywasz mo­jego wier­szamo­jego wier­sza po­dajwier­sza po­daj auto­rapo­daj auto­ra dzięku­jeauto­ra dzięku­je za uwagędzięku­je za uwagęna zielo­nejna zielo­nej tra­wiezielo­nej tra­wie wi­sien­ka­mi siętra­wie wi­sien­ka­mi się bawięwi­sien­ka­mi się bawię choćbawię choć skosztujchoć skosztuj mejskosztuj mej słodyczysłodyczy a ra­zema ra­zem będziemra­zem będziem krzyczećbędziem krzyczeć w tej dziczy

Wni­kasz przenikasz dud­nisz we mnie drżę z rozkoszy ciało me jak gąbka wsiąka Cię roz­le­wasz się upi­jam się cała w skow­ronkach ... 01.06.2015 Malusia_035 Jeżeli już używasz mo­jego wier­sza po­daj auto­ra dzięku­je za uwagę !  Two­je us­ta de­li­kat­nie zak­reślają kontury mo­je­go ciała za­nurzo­na w otchłani gorącej namiętności do­cieram do bram rozkoszy wodzisz języ­kiem po  za­ka­mar­kach mo­je­go ciała oczy zas­tygłe mienią się pożądaniem złącze­ni w tańcu Miłości sączy­my chwi­le rozkoszy Ukołysa­ni spełnieni zakochani...ღ 12.06.2015 Malusia_035 Jeżeli już używasz mo­jego wier­sza po­daj auto­ra dzięku­je za uwagę ! Na­gość naszych ciał pod­sy­ca zmysły ocierająca się skóra o skórę pod­nieca coraz bardziej wib­racje naszych ciał pożądanie od­dechy łapczywe us­ta żądne pocałunków sple­cione uda fa­lujące biodra dreszcz uniesienia po­rywa nas ciało w ciele jedność ukołysa­ni w sobie za­sypiam spełniona ... ღ 10.05.2015 Malusia_035 Jeżeli już używasz mo­jego wier­sza po­daj auto­ra dzięku­je za uwagę ! Jeżeli już używasz mo­jego wier­sza po­daj auto­ra dzięku­je za uwagę ! Będę Two­ja kotką będę Ci mru­tać słodko nie skończy się pieszczota gdy Noc jeszcze złota Oczy me namiętne ciało Twe ponętne Fu­ter­ko nas­troszo­ne od­dechy przyspieszone Widzę jak mnie pragniesz po szyi wędru­jesz ziemia zadrżała w sza­le ciał dwóch uniesienie poczuć chce jak otu­lasz mną swe ciało i pragnę by nigdy nam te­go nie brakowało... Malusia_035 Jak Tornado wtar­gnął w Mój świat pioru­nami po­raził ciało me elek­tro­dy wibrują falą tsu­nami ob­lał mnie por­wał pod­muchem Ty­siąca Serc Ziemia dud­ni pod stopami po­wiet­rze mie­sza się kolorami Cało do Ciała lgnie Ta Noc jak wichu­ra por­wie mnie ... 20.06.2015 Malusia_035 Up­rzej­mie Proszę dro­gich NKo­wiczów jak już ko­piuje­cie mo­je wier­sze to po­dawaj­cie pod nim auto­ra .Dziękuję za uwagę I poz­dra­wiam Ciep­lutko :) Znałeś mnie je­dy­nie z tej jed­nej je­sien­nej strony Uli­ce mok­re od łez przyz­wyczaiły się do sza­rości nieba w Twych oczach Ludzie wciąż myśle­li o tym co za na­mi A ja kryłam się we wzroku za­myślo­ne­go słowika za­du­ma­ne­go nad umiera­niem je­sien­ne­go ko­lo­ru drzew A ja kryłam się w na­gości drzew, które swym smutkiem Przy­niosły wspomnienia Znałeś mnie je­dy­nie z tej jed­nej je­sien­nej strony A we mnie kwitnął ogród Twej miłości...