Jeżeli każdy z was ma siłę przezwyciężania własnych przesądów: jeżeli każdy z was posiada odwagę miłości - to istnieje w świecie wielka nadzieja.


jeżeli-każdy-z-was-łę-przezwyciężania-własnych-przesądów-żeli-każdy-z-was-posiada-odwagę-miłoś-to-istnieje-w-świecie-wielka
raoul follereaujeżelikażdywassiłęprzezwyciężaniawłasnychprzesądówjeżeliposiadaodwagęmiłościtoistniejeświeciewielkanadziejajeżeli każdykażdy zz waswas masiłę przezwyciężaniaprzezwyciężania własnychwłasnych przesądówjeżeli każdykażdy zz waswas posiadaposiada odwagęodwagę miłościmiłościistnieje ww świecieświecie wielkawielka nadziejajeżeli każdy zkażdy z wasz was mawas ma siłęma siłę przezwyciężaniasiłę przezwyciężania własnychprzezwyciężania własnych przesądówjeżeli każdy zkażdy z wasz was posiadawas posiada odwagęposiada odwagę miłościodwagę miłościistnieje w świeciew świecie wielkaświecie wielka nadziejajeżeli każdy z waskażdy z was maz was ma siłęwas ma siłę przezwyciężaniama siłę przezwyciężania własnychsiłę przezwyciężania własnych przesądówjeżeli każdy z waskażdy z was posiadaz was posiada odwagęwas posiada odwagę miłościposiada odwagę miłościistnieje w świecie wielkaw świecie wielka nadziejajeżeli każdy z was makażdy z was ma siłęz was ma siłę przezwyciężaniawas ma siłę przezwyciężania własnychma siłę przezwyciężania własnych przesądówjeżeli każdy z was posiadakażdy z was posiada odwagęz was posiada odwagę miłościwas posiada odwagę miłościistnieje w świecie wielka nadzieja

Jeżeli każdy z was ma siłę przezwyciężania własnych przesądów, jeżeli każdy z was posiada odwagę miłości - to istnieje w świecie wielka nadzieja.Kobieta godna miłości może upatrywać swoje przeznaczenie w tej pięknej dewizie, którą posiada bluszcz: umiera, jeżeli się nie przywiąże.Jeżeli oczy są wi­zerun­kiem człowieka, to cze­mu mi­mo pięknej duszy sta­ramy sie je upiękrzyć?? Cze­mu uk­ry­wamy siebie, sta­ramy sie być kimś in­nym? Oczy mają wielką głębię, bo każdy człowiek jest piękny inaczej.Na tym świecie każdy jest bo­gaczem. Tyl­ko że nie każdy wie, gdzie są je­go majętności.Jeżeli jesteś na dobrej drodze, to każdy krok, niezależnie od tego jak mały, przybliża Cię do celu.Jeżeli coś kochasz, daj mu wol­ność. Jeżeli wróci do Ciebie, jest Two­je. Jeżeli nie wróci, oz­nacza to, że nig­dy od początku Two­je nie było.