Jeżeli krytyka czekając na arcydzieła nie towarzyszy pisarstwu, lecz unosi się nad nim wołając:


jeżeli-krytyka-czekając-na-arcydzieła-nie-towarzyszy-pisarstwu-lecz-unosi-ę-nad-nim-wołając-to-wcale-nie-to-nie-tylko-staje-ę-sztuką-dla
hanna malewskajeżelikrytykaczekającnaarcydziełanietowarzyszypisarstwuleczunosisięnadnimwołająctowcaletotylkostajesztukądlasztukinajgorszymsensieryzykujeżenawetarcydziełozdołaprzeoczyćjeżeli krytykakrytyka czekającczekając nana arcydziełaarcydzieła nienie towarzyszytowarzyszy pisarstwulecz unosiunosi sięsię nadnad nimnim wołającwcale nienie tylkotylko stajestaje sięsię sztukąsztuką dladla sztukisztuki ww najgorszymnajgorszym sensielecz ryzykujeże nawetnawet arcydziełoarcydzieło zdołazdoła przeoczyćjeżeli krytyka czekająckrytyka czekając naczekając na arcydziełana arcydzieła niearcydzieła nie towarzyszynie towarzyszy pisarstwulecz unosi sięunosi się nadsię nad nimnad nim wołającnie tylko stajetylko staje sięstaje się sztukąsię sztuką dlasztuką dla sztukidla sztuki wsztuki w najgorszymw najgorszym sensieże nawet arcydziełonawet arcydzieło zdołaarcydzieło zdoła przeoczyć

Sztuka dla sztuki ma dla mnie pusty dźwięk frazesu, kształt błędnego koła, wątłość pobudki wystarczającej dla wirtuozów, których wyobraźnia kończy się w świetle zjawisk, a ambicja w celach efektu; lecz marnej i bezsilnej dla prawdziwego twórcy.Sensowne działanie nie zastanawia się najpierw nad przyszłością, lecz jest uszczęśliwiającą teraźniejszością, spełnieniem siebie; satysfakcja nie jest umiejscowiona poza działaniem, lecz w nim samym.Ludzie przychodzą i odchodzą, a ty nie przywiązujesz do tego większej wagi. Lecz kiedy przychodzi przyjaciel, w twoim życiu wschodzi słońce, powietrze staje się rześkie, kwiaty zakwitają, niebo się rozjaśnia, a noc staje się głębsza. Cała ziemia się ożywia i nawet ptaki śpiewają radośniej.Miłość i sztuka nie obejmują tego, co piękne, lecz to, co dzięki objęciu przez nie staje się piękne.Nie do wiary, od jak wielu rzeczy zależy stan naszego ducha. Nie tylko sam układ mózgu nań wpływa, lecz cała machina naraz. Prawie wszystkie jej części w tym uczestniczą, często nawet takie, których wcale byśmy o to nie podejrzewali.Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, i posiadł wszelką wiedzę, i wiarę miał tak wielką, iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał - byłbym niczym. I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic mi nie pomoże. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą; nie jest bezwstydna, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje /. . . /. .