Jeżeli krytyka czekając na arcydzieła nie towarzyszy pisarstwu, lecz unosi się nad nim wołając:


jeżeli-krytyka-czekając-na-arcydzieła-nie-towarzyszy-pisarstwu-lecz-unosi-ę-nad-nim-wołając-to-wcale-nie-to-nie-tylko-staje-ę-sztuką-dla
hanna malewskajeżelikrytykaczekającnaarcydziełanietowarzyszypisarstwuleczunosisięnadnimwołająctowcaletotylkostajesztukądlasztukinajgorszymsensieryzykujeżenawetarcydziełozdołaprzeoczyćjeżeli krytykakrytyka czekającczekając nana arcydziełaarcydzieła nienie towarzyszytowarzyszy pisarstwulecz unosiunosi sięsię nadnad nimnim wołającwcale nienie tylkotylko stajestaje sięsię sztukąsztuką dladla sztukisztuki ww najgorszymnajgorszym sensielecz ryzykujeże nawetnawet arcydziełoarcydzieło zdołazdoła przeoczyćjeżeli krytyka czekająckrytyka czekając naczekając na arcydziełana arcydzieła niearcydzieła nie towarzyszynie towarzyszy pisarstwulecz unosi sięunosi się nadsię nad nimnad nim wołającnie tylko stajetylko staje sięstaje się sztukąsię sztuką dlasztuką dla sztukidla sztuki wsztuki w najgorszymw najgorszym sensieże nawet arcydziełonawet arcydzieło zdołaarcydzieło zdoła przeoczyć

Miłość i sztuka nie obejmują tego, co piękne, lecz to, co dzięki objęciu przez nie staje się piękne. -Karl Kraus
miłość-i-sztuka-nie-obejmują-tego-co-piękne-lecz-to-co-dzięki-objęciu-przez-nie-staje-ę-piękne