Jeżeli ktoś nie sza­nuje sa­mego siebie, nie pot­ra­fi też usza­nować włas­nej ra­sy, a w kon­sekwen­cji - in­nych ras.


jeżeli-ktoś-nie sza­nuje-­mego-siebie-nie pot­ra­fi-też-usza­nować-włas­nej-ra­sy-a w kon­sekwen­cji- in­nych-ras
tupac amaru shakurjeżeliktośnie sza­nujesa­megosiebienie pot­ra­fiteżusza­nowaćwłas­nejra­sya w kon­sekwen­cji in­nychrasjeżeli ktośktoś nie sza­nujenie sza­nuje sa­megosa­mego siebienie pot­ra­fi teżteż usza­nowaćusza­nować włas­nejwłas­nej ra­sy in­nych rasjeżeli ktoś nie sza­nujektoś nie sza­nuje sa­megonie sza­nuje sa­mego siebienie pot­ra­fi też usza­nowaćteż usza­nować włas­nejusza­nować włas­nej ra­syjeżeli ktoś nie sza­nuje sa­megoktoś nie sza­nuje sa­mego siebienie pot­ra­fi też usza­nować włas­nejteż usza­nować włas­nej ra­syjeżeli ktoś nie sza­nuje sa­mego siebienie pot­ra­fi też usza­nować włas­nej ra­sy

War­tość człowieka os­ta­tecznie nig­dy nie wy­raża się w sto­sun­ku do dru­giego człowieka, tyl­ko w sto­sun­ku do siebie sa­mego. Dla­tego też nig­dy nie po­win­niśmy uza­leżniać nasze­go poczu­cia włas­nej war­tości al­bo też poczu­cia włas­nej god­ności od in­nych ludzi, bez względu na to, jak cier­pieli­byśmy z te­go powodu.Szczegóły pot­ra­fią być kon­sekwen­tne do sa­mego bólu ...Kto nie sza­nuje swo­jego cza­su, nie sza­nuje sam siebie.Niekon­tro­lowa­ny sen prze­pełnia za­rem doznań Pie­szcza­cych głod­ne de­likat­nych cier­ni zmysly Uno­si się w po­wiet­rzu poz­wa­lając wdychać Ciężar prag­nień niepo­koju Niebez­pie­czeństwo wul­ka­nu trys­ka Tu­lac mnie do wnętrza brud­ne­go myśli Do­tyk niewidzial­ny prze­wiewa ba­wiąc się Ciałem win­nym grzechów Dreszcze na­ras­tają Od­dech cięższy je­kow doznaniami Każe nie myśleć Nie ma kon­sekwen­cji Czys­ta przy­jem­ność poz­ba­wiona życia Nie chciałam niszczyć nicze­go ani ni­kogo. Chciałam po pros­tu wym­knąć się cichut­ko tyl­ny­mi drzwiami, nie po­wodując żad­ne­go za­mie­sza­nia ani kon­sekwen­cji, i zat­rzy­mać się do­piero na Grenlandii.