Jeżeli mam pi­sać i to mam pi­sać dob­rze i grun­townie, to muszę wątpić, że in­ni wiedzą to co ja wiem, a przy­naj­mniej wiedzą to tak, jak ja wiem. Tyl­ko dla­tego dzielę się tą wiedzą. Ale za­razem zakładam, że oni to wie­dzieć po­win­ni, i że mogą to wiedzieć.


jeżeli-mam-pi­ć-i to mam-pi­ć-dob­rze-i grun­townie-to muszę-wątpić-że in­-wiedzą-to co ja wiem-a przy­naj­mniej-wiedzą
ludwig andreas feuerbachjeżelimampi­saći to mamdob­rzei grun­townieto muszęwątpićże in­niwiedząto co ja wiema przy­naj­mniejto takjak ja wiemtyl­ko dla­tegodzielę siętą wiedząale za­razemzakładamże onito wie­dziećpo­win­nii że mogąto wiedziećjeżeli mammam pi­saćpi­sać i to mami to mam pi­saćpi­sać dob­rzedob­rze i grun­townieto muszę wątpićże in­ni wiedząwiedzą to co ja wiema przy­naj­mniej wiedząwiedzą to taktyl­ko dla­tego dzielę siędzielę się tą wiedząale za­razem zakładamże oni to wie­dziećto wie­dzieć po­win­nii że mogą to wiedziećjeżeli mam pi­saćmam pi­sać i to mampi­sać i to mam pi­saći to mam pi­sać dob­rzepi­sać dob­rze i grun­townieże in­ni wiedzą to co ja wiema przy­naj­mniej wiedzą to taktyl­ko dla­tego dzielę się tą wiedząże oni to wie­dzieć po­win­ni

Le­karze za­pisują le­kar­stwa, o których niewiele wiedzą, na cho­roby, o których wiedzą jeszcze mniej, ludziom, o których nie wiedzą nic. -François-Marie Arouet de Voltaire (Wolter)
le­karze-za­pisują-­kar­stwa-o których-niewiele-wiedzą-na cho­roby-o których-wiedzą-jeszcze-mniej-ludziom-o których-nie wiedzą-nic
Lekarze zapisują lekarstwa, o których niewiele wiedzą, na choroby, o których wiedzą jeszcze mniej, ludziom, o których nic nie wiedzą. -Wolter
lekarze-zapisują-lekarstwa-o-których-niewiele-wiedzą-na-choroby-o-których-wiedzą-jeszcze-mniej-ludziom-o-których-nic-nie-wiedzą