Jeżeli masz ją [miłość], nie pot­rze­bujesz już nicze­go więcej, a jeżeli jej nie masz, to wszys­tko co masz, jest bez znaczenia.


jeżeli-masz-ją miłość-nie pot­rze­bujesz-już-nicze­go-więcej-a żeli-jej-nie masz-to wszys­tko-co masz-jest bez-znaczenia
james matthew barriejeżelimaszją miłośćnie pot­rze­bujeszjużnicze­gowięceja jeżelijejnie maszto wszys­tkoco maszjest bezznaczeniajeżeli maszmasz ją [miłość]nie pot­rze­bujesz jużjuż nicze­gonicze­go więceja jeżeli jejjej nie maszto wszys­tko co maszjest bez znaczeniajeżeli masz ją [miłość]nie pot­rze­bujesz już nicze­gojuż nicze­go więceja jeżeli jej nie masznie pot­rze­bujesz już nicze­go więcej

Jeżeli masz ją, nie potrzebujesz już niczego więcej, a jeżeli jej nie masz, to wszystko co masz, jest bez znaczenia.Jeżeli przy pra­cy mniej masz Bo­ga w so­bie niż w kościele, to nie masz Go prawdziwie.Jeżeli przy pracy mniej masz Boga w sobie niż w kościele, to nie masz Go prawdziwie.masz wszys­tko, ale nie masz ni­kogo jak os­tatni człowiek na ziemi....Jeżeli nie masz w życiu dla cze­go um­rzeć, nie masz też w nim dla cze­go żyć.Na­wet, jeżeli wie­działeś, że ta oso­ba jest zła... to jej pot­rze­bujesz, bo ona tłumi ból sa­mot­ności. -Gaara