Jeżeli masz o kimś złe wyob­rażenie, nie okaż mu te­go, bo do­wie­dzie ci na­tychmiast, że miałeś słuszność.


jeżeli-masz-o kimś-złe-wyob­rażenie-nie okaż-mu te­go-bo do­wie­dzie- na­tychmiast-że miałeś-słuszność
jerzy drobnikjeżelimaszo kimśzłewyob­rażenienie okażmu te­gobo do­wie­dzieci na­tychmiastże miałeśsłusznośćjeżeli maszmasz o kimśo kimś złezłe wyob­rażenienie okaż mu te­gobo do­wie­dzie ci na­tychmiastże miałeś słusznośćjeżeli masz o kimśmasz o kimś złeo kimś złe wyob­rażeniejeżeli masz o kimś złemasz o kimś złe wyob­rażeniejeżeli masz o kimś złe wyob­rażenie

Jeżeli masz ją [miłość], nie pot­rze­bujesz już nicze­go więcej, a jeżeli jej nie masz, to wszys­tko co masz, jest bez znaczenia. -James Matthew Barrie
jeżeli-masz-ją miłość-nie pot­rze­bujesz-już-nicze­go-więcej-a żeli-jej-nie masz-to wszys­tko-co masz-jest bez-znaczenia
Jeżeli masz ją, nie potrzebujesz już niczego więcej, a jeżeli jej nie masz, to wszystko co masz, jest bez znaczenia. -James Matthew Barrie
jeżeli-masz-ją-nie-potrzebujesz-już-niczego-więcej-a-żeli-jej-nie-masz-to-wszystko-co-masz-jest-bez-znaczenia
Cza­sami przy­jaźń nie is­tnieje, je­dynie wyob­rażenie o niej. -AnDree
cza­sami-przy­jaźń-nie is­tnieje-­dynie-wyob­rażenie-o niej
Wiele z te­go, co początko­wo is­tnieje tyl­ko ja­ko wyob­rażenie, sta­je się rzeczywistością. -Giovanni Giacomo Casanova
wiele-z te­go-co początko­wo-is­tnieje-tyl­ko-ja­ko-wyob­rażenie-sta­ ę-rzeczywistośą