Jeżeli miłość polega tylko na stosunkach fizycznych, załamanie przychodzi bardzo szybko - małżeństwo zamienia się wtedy w spółkę wychowującą dzieci.


jeżeli-miłość-polega-tylko-na-stosunkach-fizycznych-załamanie-przychodzi-bardzo-szybko-łżeństwo-zamienia-ę-wtedy-w-spółkę-wychowującą
andre remadejeżelimiłośćpolegatylkonastosunkachfizycznychzałamanieprzychodzibardzoszybkomałżeństwozamieniasięwtedyspółkęwychowującądziecijeżeli miłośćmiłość polegapolega tylkotylko nana stosunkachstosunkach fizycznychzałamanie przychodziprzychodzi bardzobardzo szybkoszybkomałżeństwomałżeństwo zamieniazamienia sięsię wtedywtedy ww spółkęspółkę wychowującąwychowującą dziecijeżeli miłość polegamiłość polega tylkopolega tylko natylko na stosunkachna stosunkach fizycznychzałamanie przychodzi bardzoprzychodzi bardzo szybkobardzo szybkomałżeństwo zamieniamałżeństwo zamienia sięzamienia się wtedysię wtedy wwtedy w spółkęw spółkę wychowującąspółkę wychowującą dziecijeżeli miłość polega tylkomiłość polega tylko napolega tylko na stosunkachtylko na stosunkach fizycznychzałamanie przychodzi bardzo szybkoprzychodzi bardzo szybkomałżeństwo zamienia sięmałżeństwo zamienia się wtedyzamienia się wtedy wsię wtedy w spółkęwtedy w spółkę wychowującąw spółkę wychowującą dziecijeżeli miłość polega tylko namiłość polega tylko na stosunkachpolega tylko na stosunkach fizycznychzałamanie przychodzi bardzo szybkomałżeństwo zamienia się wtedymałżeństwo zamienia się wtedy wzamienia się wtedy w spółkęsię wtedy w spółkę wychowującąwtedy w spółkę wychowującą dzieci

Jeżeli młodość jest wadą, to taką, której pozbywamy się bardzo szybko.Miłość jest przejściowym zaburzeniem życia duchowego i ludzie muszą prędko umierać, jeżeli ich miłość ma być dozgonna. W najlepszym wypadku przechodzi w przyjaźń, szacunek, nawyk, lojalną spółkę życiową.Czas zmarnowany stale i za krótki każdą miłość zamienia na łzy bardzo drobne.Każda wielka instytucja jest siłą rzeczy środkiem korupcji - mimo że może być bardzo pożyteczna. Tylko w swobodnych stosunkach międzyludzkich odnajdujemy pełen ideał.Dobre jest obrzucanie się ciastkami z kremem, ale jeśli film tylko na tym polega szybko staje się monotonny. Podstawą sukcesu jest znajomość człowieka.Miłość czyni nas niewolnikami swoimi, odbiera przytomność, ceni się bardzo, wlecze się długo 1 koniec końcom dwie tylko poznają się osoby; miłostki, przeciwnie, zostawiają nas przy rozsądku i wolności, nie wymagają trudnych poświęceń i mnożą szybko: liczne poznania, poznania dokładne, jak to powiadają, z duszą i ciałem.