Jeżeli mo­ja teoria względności okaże się słuszna, Niem­cy po­wiedzą, że jes­tem Niem­cem, a Fran­cu­zi, że oby­wate­lem świata. Jeśli­by miała się oka­zać błędna, Fran­cja oświad­czyłaby, że jes­tem Niem­cem, a Niem­cy, że jes­tem Żydem.— czytaj całość


jeżeli-mo­ja-teoria-względnoś-okaże ę-słuszna-niem­cy-po­wiedzą-że jes­tem-niem­cem-a fran­cu­zi-że oby­wate­lem-świata
albert einsteinjeżelimo­jateoriawzględnościokaże sięsłusznaniem­cypo­wiedząże jes­temniem­cema fran­cu­ziże oby­wate­lemświatajeśli­by miała sięoka­zaćbłędnafran­cjaoświad­czyłabya niem­cyydem— czytaj całośćjeżeli mo­jamo­ja teoriateoria względnościwzględności okaże sięokaże się słusznaniem­cy po­wiedząże jes­tem niem­cemże oby­wate­lem światajeśli­by miała się oka­zaćoka­zać błędnafran­cja oświad­czyłabyże jes­tem niem­cemjeżeli mo­ja teoriamo­ja teoria względnościteoria względności okaże sięwzględności okaże się słusznajeśli­by miała się oka­zać błędna

Jeżeli moja teoria względności okaże się słuszna, Niemcy powiedzą, że jestem Niemcem, a Francuzi, że obywatelem świata. Jeśliby miała się okazać błędna, Francja oświadczyłaby, że jestem Niemcem, a Niemcy, że jestem Żydem. - przemówienie na Sorbonie, 1929.Budząc się dziś ra­no od­kryłam, że jes­tem marze­niem każde­go mężczyz­ny. Jes­tem ko­bietą, która nie mówi ;) Miłego dnia wszys­tkim ;D Nig­dy jeszcze nie ut­wier­dziłem się moc­niej w kojącej pew­ności. Jes­tem oby­wate­lem Ziemi, dzie­dzi­cem nie tyl­ko Greków i Rzy­mian, ale pra­wie nieskończoności...jes­tem de­monem wy­wołuje burze jes­tem aniołem spokój bu­duje jes­tem emocją ludziom świat kreuje tworze i niszczę .... jes­tem ewo­lucją... ub­raną w istotę Kręcę się na fo­telu biurowym Na ta­nim fo­telu, metalowym Sza­leńcze żądze całkiem pier­wotne Za­raz złamie ołówek, kar­tkę pot­ne Jes­tem strachem dla świata Jes­tem prze­syco­ne wcielo­ne zło Jes­tem urzędni­kiem, jam jest biurokrata Za my­mi ple­cami, re­gula­min i godło Jes­tem dla pe­tentów gor­szy od ka­ta Urzędnik to ja, wo­da, co skałę drąży Do zab­lo­kowa­nia Twych marzeń dąży  Jes­tem tam gdzie noc przy­tula dzień a dzień żeg­na noc jes­tem tam gdzie rodzi się światło a przes­trzeń nie ma granic jes­tem wszys­tkim co nieuchwytne jes­tem szeptem w Twoich marze­niach ...jestem 18.05.2016 Malusia_035