Jeżeli myślisz, że coś możesz lub cze­goś nie możesz, za każdym ra­zem masz rację.


jeżeli-myślisz-że coś-możesz-lub-cze­goś-nie możesz-za każdym-ra­zem-masz-rację
henry fordjeżelimyśliszże cośmożeszlubcze­gośnie możeszza każdymra­zemmaszracjęjeżeli myśliszże coś możeszmożesz lublub cze­goścze­goś nie możeszza każdym ra­zemra­zem maszmasz racjęże coś możesz lubmożesz lub cze­goślub cze­goś nie możeszza każdym ra­zem maszra­zem masz racjęże coś możesz lub cze­gośmożesz lub cze­goś nie możeszza każdym ra­zem masz racjęże coś możesz lub cze­goś nie możesz

Stoisz w sa­mym środ­ku świata, możesz się roz­glądać dookoła i widzieć wszys­tko, co is­tnieje. Nie na­leżysz całko­wicie ani do nieba, ani do ziemi, ani śmier­telny jes­teś, ani nieśmier­telny, możesz sam siebie tworzyć i ug­niatać, możesz stać się zwierzęciem, ale możesz się od­rodzić w bo­gu po­dob­nej pos­ta­ci. Ty je­den możesz się roz­wi­jać, możesz rosnąć według wol­nej wo­li, masz w so­bie za­rod­ki wszel­kiego życia.Możesz kochać – choć na próżno Możesz tęsknić, nie spać nocą Możesz myśleć pat­rząc w niebo że znów gwiaz­dy zamigocą Jeśli Bóg ma in­ne plany gdy coś da­je i odbiera to po stok­roć więcej zyskasz nie za­wie­dzie Cię nadzieja.Jeżeli coś ci się nie uda, możesz być rozczarowany. Jeżeli jednak nie będziesz dalej próbować, już po tobie.Jeśli możesz sobie coś wymarzyć, możesz to zrobićJeśli nie możesz się cze­goś poz­być, spróbuj polubić.Nig­dy nie mów cze­goś w złości, bo pożniej możesz te­go gorzko żałować.