Jeżeli na życie patrzy się jako na zadanie, wtedy zawsze potrafi się je znieść.


jeżeli-na-życie-patrzy-ę-jako-na-zadanie-wtedy-zawsze-potrafi-ę-znieść
anonimjeżelinażyciepatrzysięjakozadaniewtedyzawszepotrafiznieśćjeżeli nana życieżycie patrzypatrzy sięsię jakojako nana zadaniewtedy zawszezawsze potrafipotrafi sięje znieśćjeżeli na życiena życie patrzyżycie patrzy siępatrzy się jakosię jako najako na zadaniewtedy zawsze potrafizawsze potrafi siępotrafi się jesię je znieśćjeżeli na życie patrzyna życie patrzy siężycie patrzy się jakopatrzy się jako nasię jako na zadaniewtedy zawsze potrafi sięzawsze potrafi się jepotrafi się je znieśćjeżeli na życie patrzy sięna życie patrzy się jakożycie patrzy się jako napatrzy się jako na zadaniewtedy zawsze potrafi się jezawsze potrafi się je znieść

Nikt nie potrafi kłamać, nikt nie potrafi niczego ukryć, jeżeli patrzy komuś prosto w oczy. A każda kobieta posiadająca choć odrobinę wrażliwości potrafi czytać z oczu zakochanego mężczyzny. Nawet jeśli przejawy tej miłości bywają czasem absurdalne.Kto nie patrzy na życie jako na samounicestwiającą się iluzję, tkwi jeszcze sam w życiu.Głód jest wtedy prawdziwy, gdy człowiek patrzy na drugiego człowieka jako na obiekt do zjedzenia.Filozofia przychodzi zawsze za późno. Jako myśl o świecie pojawia się ona dopiero wtedy, gdy rzeczywistość zakończyła już swój proces kształtowania i stała się czymś gotowym.Jeżeli zawsze mówisz prawdę, wtedy nigdy nie musisz o niczym pamiętać.Jeżeli chcesz zrozumieć słowo szczęście, musisz je pojmować jako zadośćuczynienie, a nie jako cel.