Jeżeli nie będę naj­lep­szy w tym co ro­bie i najmądrzej­szy w swo­jej dzie­dzi­nie, to wszędzie tam gdzie pójde odeślą mnie z powrotem.


jeżeli-nie będę-naj­lep­szy-w tym-co ro­bie-i najmądrzej­szy-w swo­jej-dzie­dzi­nie-to wszędzie-tam-gdzie-pójde-odeślą-mnie
tkaczu32jeżelinie będęnaj­lep­szyw tymco ro­biei najmądrzej­szyw swo­jejdzie­dzi­nieto wszędzietamgdziepójdeodeśląmniez powrotemjeżeli nie będęnie będę naj­lep­szynaj­lep­szy w tymw tym co ro­bieco ro­bie i najmądrzej­szyi najmądrzej­szy w swo­jejw swo­jej dzie­dzi­nieto wszędzie tamtam gdziegdzie pójdepójde odeśląodeślą mniemnie z powrotemjeżeli nie będę naj­lep­szynie będę naj­lep­szy w tymnaj­lep­szy w tym co ro­biew tym co ro­bie i najmądrzej­szyco ro­bie i najmądrzej­szy w swo­jeji najmądrzej­szy w swo­jej dzie­dzi­nieto wszędzie tam gdzietam gdzie pójdegdzie pójde odeśląpójde odeślą mnieodeślą mnie z powrotemjeżeli nie będę naj­lep­szy w tymnie będę naj­lep­szy w tym co ro­bienaj­lep­szy w tym co ro­bie i najmądrzej­szyw tym co ro­bie i najmądrzej­szy w swo­jejco ro­bie i najmądrzej­szy w swo­jej dzie­dzi­nieto wszędzie tam gdzie pójdetam gdzie pójde odeślągdzie pójde odeślą mniepójde odeślą mnie z powrotemjeżeli nie będę naj­lep­szy w tym co ro­bienie będę naj­lep­szy w tym co ro­bie i najmądrzej­szynaj­lep­szy w tym co ro­bie i najmądrzej­szy w swo­jejw tym co ro­bie i najmądrzej­szy w swo­jej dzie­dzi­nieto wszędzie tam gdzie pójde odeślątam gdzie pójde odeślą mniegdzie pójde odeślą mnie z powrotem

Moimi naj­lep­szy­mi przy­jaciółmi są ludzie, przy których czuję że wzras­tam. Zwykła roz­mo­wa z ni­mi wy­doby­wa ze mnie to co naj­lep­sze - in­spi­rację, wiarę we włas­ne możli­wości oraz od­wagę do swo­bod­ne­go wy­rażania siebie. Z ta­kimi ludźmi mogę ro­bić wszys­tko, bo wiem, że przy nich będę czuł się szczęśli­wy ...Nie ma naj­mniej­sze­go sen­su zas­ta­nawiać się nad tym czy dzi­siej­szy dzień będzie lep­szy od poprzedniego wys­tar­czy tyl­ko wstać z łózka praw­dzi­wy przy­jaciel zaw­sze wprost po­wie ci bo­lesną prawdę - po­wie ci o to­bie całą prawdę -  dla­tego na­si wro­gowie są naszy­mi naj­lep­szy­mi i praw­dzi­wymi przy­jaciółmi, lecz oczy­wiście naj­lep­szy­mi i praw­dzi­wymi przy­jaciółmi po Bo­gu, Mat­ce Bożej, Świętych z Nieba i Aniołach Bożych - a Którzy nie są naszy­mi wro­gami ! Jes­tem naj­lep­szy w tym, co ro­bię naj­gorzej i z tym da­rem czuję się błogosławiony.Mężczyźni da­wali jej mnóstwo kosztow­ności, by zdo­być jej ap­ro­batę i miłość. Ale ona żad­ne­go nie chciała, cze­goś jej bra­kowało w tym słod­kim zakłama­niu. Aż w końcu on je­den po­daro­wał jej naj­cenniej­szy skarb - swo­je serce.Jut­ro będzie lep­szy dzień. A jak nie lep­szy, to cho­ciaż nowy.