Jeżeli nie masz w życiu dla cze­go um­rzeć, nie masz też w nim dla cze­go żyć.


jeżeli-nie masz-w życiu-dla-cze­go-um­rzeć-nie masz-też-w nim-dla-cze­go-żyć
aforystokratajeżelinie maszw życiudlacze­goum­rzećteżw nimżyćjeżeli nie masznie masz w życiuw życiu dladla cze­gocze­go um­rzećnie masz teżteż w nimw nim dladla cze­gocze­go żyćjeżeli nie masz w życiunie masz w życiu dlaw życiu dla cze­godla cze­go um­rzećnie masz też w nimteż w nim dlaw nim dla cze­godla cze­go żyćjeżeli nie masz w życiu dlanie masz w życiu dla cze­gow życiu dla cze­go um­rzećnie masz też w nim dlateż w nim dla cze­gow nim dla cze­go żyćjeżeli nie masz w życiu dla cze­gonie masz w życiu dla cze­go um­rzećnie masz też w nim dla cze­goteż w nim dla cze­go żyć

- Skąd masz te blizny? - Walczyłam. - Z kim? - Ze sobą. .............................. Kiedy masz ja­kikol­wiek prob­lem sięgasz po żyletkę. Spróbu­jesz raz - nie ma już dla Ciebie ra­tun­ku. Wte­dy two­je życie się kom­pli­kuje, na­biera zmian. Jes­teś go­towy żyć w ciągłym kłamstwie? Jes­teś go­towy oszu­kiwać najbliższych? Pat­rzeć na siebie z obrzydzeniem? Płakać co wieczór? Po­paść w autoag­resję, a na­wet w depresję? Jeżeli tak to dro­ga wolna...Jeżeli masz ją [miłość], nie pot­rze­bujesz już nicze­go więcej, a jeżeli jej nie masz, to wszys­tko co masz, jest bez znaczenia.Jeżeli masz ją, nie potrzebujesz już niczego więcej, a jeżeli jej nie masz, to wszystko co masz, jest bez znaczenia.Jeżeli myślisz, że coś możesz lub cze­goś nie możesz, za każdym ra­zem masz rację.Te­raz, kiedy jes­teś już w Zaświatach, po­daj mi znów dłoń, abym kocha­ny człowieku , od­tworzyła dla Ciebie li­nie Two­jej dłoni-al­bo żebyśmy zag­ra­li w bier­ki te­raz, kiedy Ty masz wie­czność przed Sobą, a ja mu­siałbym wy­pić całe morze, za­nim zdołałbym Cię przep­ro­sić, że cze­kasz na mnie, o Niecierpliwy.To cze­go do­konałeś, trzy­maj w ta­jem­ni­cy, lecz jeszcze bar­dziej to, cze­go masz dokonać.