Jeżeli nie pat­rzysz na to co ja widzę, to skąd możesz wie­dzieć ja­ki jest mój swiat? 


jeżeli-nie pat­rzysz-na to co ja widzę-to skąd-możesz-wie­dzieć-ja­ki-jest mój-swiat 
indygoojeżelinie pat­rzyszna to co ja widzęto skądmożeszwie­dziećja­kijest mójswiat jeżeli nie pat­rzysznie pat­rzysz na to co ja widzęto skąd możeszmożesz wie­dziećwie­dzieć ja­kija­ki jest mójjeżeli nie pat­rzysz na to co ja widzęto skąd możesz wie­dziećmożesz wie­dzieć ja­kiwie­dzieć ja­ki jest mójto skąd możesz wie­dzieć ja­kimożesz wie­dzieć ja­ki jest mójto skąd możesz wie­dzieć ja­ki jest mój

I niena­widzę kiedy pat­rzysz na mnie tak, jak­byś chciał mi tym spoj­rze­niem po­wie­dzieć, że zab­rałam Ci Twój cen­ny czas. -szaralalka
i niena­widzę-kiedy-pat­rzysz-na mnie-tak-jak­byś-chciał-mi tym-spoj­rze­niem-po­wie­dzieć-że zab­rałam-ci twój-cen­ny-czas
Łat­wiej jest coś wie­dzieć, niż wie­dzieć, skąd się to wie. -Zenon Bosacki
Łat­wiej-jest coś-wie­dzieć-ż-wie­dzieć-skąd ę-to wie
Skąd do cho­lery mogę wie­dzieć, skąd wzięli się na­ziści? Ja na­wet nie wiem, jak działa ot­wieracz do konserw!  -Woody Allen
skąd-do cho­lery-mogę-wie­dzieć-skąd-wzięli ę-na­ziś-ja na­wet-nie wiem-jak działa-ot­wieracz-do konserw