Jeżeli nie będziesz nic mówił, nie będą wymagali, żebyś powtarzał.


jeżeli-nie-będziesz-nic-mówił-nie-będą-wymagali-żebyś-powtarzał
calvin coolidgejeżeliniebędziesznicmówiłbędąwymagaliżebyśpowtarzałjeżeli nienie będzieszbędziesz nicnic mówiłnie będąbędą wymagaliżebyś powtarzałjeżeli nie będziesznie będziesz nicbędziesz nic mówiłnie będą wymagalijeżeli nie będziesz nicnie będziesz nic mówiłjeżeli nie będziesz nic mówił

Jeśli nie będziesz nic mówić, nie będą wymagali, żebyś to powtarzał.-(...) bo będziesz miał dzieci i będę ich ciocią i będę ci je niańczyła. I mi­mo, że nie będę ich praw­dziwą ciocią, to będą tak na mnie mówić. Ta­ta będzie im mówił, że bar­dzo lu­bi Małgo­sie a Małgo­sia lu­bi je­go i dla­tego jest ciocią. -Nig­dy nie będziesz ciotką moich dzieci. -Dlaczego?! -Będziesz ich matką.Jeżeli będziesz żył wed­le swo­jej na­tury, nig­dy nie będziesz bied­ny; jeżeli wed­le ludzkich mniemań - nig­dy nie będziesz bogaty.Jeżeli będziesz żył wedle swojej natury, nigdy nie będziesz biedny; jeżeli wedle ludzkich mniemań - nigdy nie będziesz bogaty.Jeśli będziesz mówił głośno, wielu cię usłyszy. Jeśli będziesz mówił cicho, wielu cię zrozumie.Widziałam Cię dziś kil­ka ra­zy i Ser­ce nic nie mówiło. Nie krzyczało, nie wy­rywało się, chy­ba już trochę umarło. A prze­cież wciąż Cię tak bar­dzo kocham. Chcę żebyś złapał mnie moc­no za rękę. Chcę żebyś wrócił. Żebyś po pros­tu był. Więc dlacze­go Ser­ce nie krzyczy?