Jeżeli nie masz do powiedzenia nic ciekawego ani nic ważnego, to nie daj się skłonić do mówienia.


jeżeli-nie-masz-do-powiedzenia-nic-ciekawego-ani-nic-ważnego-to-nie-daj-ę-skłonić-do-mówienia
h. jackson brownjeżeliniemaszdopowiedzenianicciekawegoaniważnegotodajsięskłonićmówieniajeżeli nienie maszmasz dodo powiedzeniapowiedzenia nicnic ciekawegociekawego aniani nicnic ważnegonie dajdaj sięsię skłonićskłonić dodo mówieniajeżeli nie masznie masz domasz do powiedzeniado powiedzenia nicpowiedzenia nic ciekawegonic ciekawego aniciekawego ani nicani nic ważnegonie daj siędaj się skłonićsię skłonić doskłonić do mówieniajeżeli nie masz donie masz do powiedzeniamasz do powiedzenia nicdo powiedzenia nic ciekawegopowiedzenia nic ciekawego aninic ciekawego ani nicciekawego ani nic ważnegonie daj się skłonićdaj się skłonić dosię skłonić do mówieniajeżeli nie masz do powiedzenianie masz do powiedzenia nicmasz do powiedzenia nic ciekawegodo powiedzenia nic ciekawego anipowiedzenia nic ciekawego ani nicnic ciekawego ani nic ważnegonie daj się skłonić dodaj się skłonić do mówienia

wo­le mieć nic od czegoś ta­kie nic, nie wrzu­ca w ogień nie dos­kwiera gdy mroźno na dworze ta­kie nic nie tęskni ani nie wzdycha nic to nic to nie fizyka ani nie chemia nie splot języków zwodzeń nie en­dorfi­ny w mózgu nic to nic, bez większe­go roz­rachun­ku nic nie krzyczy nic nie chodzi dziś wkurwione nic to dob­ra stro­na baśni w niczym nic ci nie pomoże i nic z niczym nic nie może Dlaczego pisze się wiersze - dlatego, że temu kto je pisze wydaje się, że ma coś bardzo ważnego do przekazania, osobistego do powiedzenia, tak ważnego, że trzeba to ocalić i zapisać.Jeżeli trzymasz się wyłącznie swojej żony, nie będziesz mógł nic dać, ani sprzedać, ani kupić bez jej zezwolenia.Nic dziwnego, że po oddaniu głosu nie mamy już nic do powiedzenia.Widzi pa­ni, to jest tak. Trzy­mam rękę na pa­ni ple­cach. Jeżeli mam wrażenie, że pod moją dłonią nie ma nic - ani pup­ki, ani ud, ani stóp - to znaczy, że dziew­czy­na jest urodzoną tancerką.Gdyby Ewa nie skosztowała jabłka, cóż ciekawego zdarzyłoby się przez miliony lat?